2 CORINTO 2

1Busa nakahukom ako nga dili na lang moanha kaninyo pag-usab aron dili ko kamo kahatagag kaguol. 2Kay kon hatagan ko kamog kaguol, kinsa na man unya ang maglipay kanako? Dili ba kamo ra usab? 3Busa gisulatan ko kamog ingon niadtong sulata aron inig-anha nako diha dili ako kahatagag kaguol niadtong angay untang molipay kanako. Kay nasiguro ko nga kon malipay ako, malipay usab kamo. 4Naguol ako pag-ayo ug nahasol ug naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo niadtong sulata dili aron paghatag kaninyog kaguol kondili aron sa pagpaila kaninyo nga gimahal ko kamo pag-ayo. 5Kon aduna man kaninyoy nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako kondili, kon subayon gayod, kaninyong tanan hinuon. Apan dili na lang ko magdaghan pa ug sulti. 6Igo na ang silot nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. 7Busa pasayloa na ninyo siya ug dasiga aron dili siya maguol pag-ayo ug unya mawad-an sa iyang pagtuo. 8Tungod niini hangyoon ko kamo nga ipaila ninyo kaniya nga gimahal gayod ninyo siya. 9Kay gisulatan ko kamo niadtong sulata aron pagsuta kon nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo ko kaninyo. 10Ang gipasaylo ninyo gipasaylo ko usab. Kay kon ako mopasaylo, kon ugaling aduna may angay nakong pasayloon, kana akong buhaton tungod kaninyo diha sa atubangan ni Cristo. 11Sa ingon niini, dili kita mabuntog ni Satanas kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. 12Sa pag-abot ko sa Troas aron pagwali sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, giandam na sa Ginoo ang maong dapit alang niining buhata. 13Apan nabalaka ako pag-ayo kay wala man nako makit-i didto ang atong igsoon nga si Tito. Busa nanamilit ako sa katawhan didto ug mipadayon sa Macedonia. 14Apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Cristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaogan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe mahitungod kang Cristo ngadto sa tanang katawhan. 15Kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Cristo alang sa Dios. Mangalimyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. 16Alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsa man ang takos sa maong buhat? 17Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami nga matinud-anon diha sa iyang atubangan ingon nga mga sulugoon ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\