2 CORINTO 3

1Nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagrekomendar sa among kaugalingon nganha kaninyo o gikan kaninyo? 2Kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasingkasing aron maila ug mabasa sa tanan. 3Klaro nga si Cristo gayod maoy nagsulat niining sulata ug gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato kondili diha sa kasingkasing sa mga tawo pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. 4Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Cristo. 5Kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos naggikan sa Dios 6kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabotan. Kining bag-ong kasabotan dili balaod nga sinulat kondili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang Espiritu naghatag ug kinabuhi. 7Ang Balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato gihatag uban sa masanag nga himaya sa Dios, ug ang katawhan sa Israel wala makatutok sa nawong ni Moises kay sulaw ra kaayo kini bisan ug ang kasanag nagkahanaw na. Kon ang Balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, 8mas masulaw pa ang iya sa Espiritu! 9Kon ang paghatag sa Balaod nga nagdalag silot giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabotan nga nagdalag kaluwasan. 10Kon itandi niining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. 11Kay kon kadtong milungtad lang sa makadiyot adunay kasulaw, unsa pa kaha kasulaw kadtong molungtad sa walay kataposan! 12Masaligon kami tungod kay ania man kanamo kining maong paglaom. 13Dili kami sama kang Moises nga nagtaptap sa iyang nawong aron ang katawhan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa nagkahanaw nga kasanag. 14Dili sila makasabot kay hangtod niining adlawa ang ilang mga salabotan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabotan. Makuha lamang ang maong taptap kon ang tawo mahiusa kang Cristo. 15Bisan karon, inigbasa nila sa Balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabotan. 16Apan sa dihang ang tawo moduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang. 17Ang Ginoo mao ang Espiritu ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo anaay kagawasan. 18Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya naggikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\