2 CORINTO 4

1Busa wala kami kawad-i sa kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pagpangalagad. 2Gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran atubangan sa Dios ug among gipaningkamotan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. 3Kay kon wala hisabti ang Maayong Balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mangaluwas. 4Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa dios niining kalibotana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa Maayong Balita mahitungod sa himaya ni Cristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. 5Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kondili ang Ginoo nga si Jesu-Cristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Jesus. 6Ang Dios nga miingon, "Gikan sa kangitngit modan-ag ang kahayag!" mao ang Dios nga nagpadan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasingkasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa nawong ni Cristo. 7Apan kami nga nagbaton niining espirituhanong bahandi nahisama sa mga kolon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. 8Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayod mapukan; naglibog apan wala gayod kawad-ig paglaom. 9Gilutos kami sa mga tawo apan wala gayod biyai sa Dios ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. 10Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. 11Sa tibuok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. 12Kini nagpasabot nga dinhi kanamo, ang kamatayon maoy naggahom apan diha kaninyo maoy naggahom ang kinabuhi. 13Ang kasulatan nag-ingon, "Misulti ako tungod kay mituo man ako." Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. 14Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. 15Gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa magakadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, molabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. 16Tungod niini wala gayod kami kawad-ig kadasig. Bisag nag-anam nag kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. 17Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay kataposang himaya nga labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. 18Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita dili molungtad ug dugay apan ang mga butang nga dili makita walay kataposan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\