2 CORINTO 5

1Kay nasayod kita nga inigkaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puloy-anan didto sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay kataposan ug siya gayod ang nagbuhat. 2Sa pagkakaron nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masul-oban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. 3Kay kon masul-oban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. 4Samtang nagpuyo pa kita niining yutan-ong puloy-anan, nag-agulo kita kay nabug-atan sa alantuson, dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutan-ong lawas kondili buot kitang masul-oban sa langitnong lawas aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. 5Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban ug gihatagan kita niya sa iyang Espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. 6Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo 7kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. 8Kita masaligon kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. 9Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. 10Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Cristo aron iyang hukman aron ang tagsatagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibotan. 11Busa tungod kay may kahadlok ug pagtahod man kami sa Ginoo, naningkamot kami pagkabig ug mga tawo. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit ug naglaom ako nga sa inyong kasingkasing nakaila usab kamo kanamo. 12Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo kondili naningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarongan aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon makatubag kamo niadtong nagpasigarbo sa kaugalingon pinasikad sa ilang kahimtang ug dili sa kinaiya. 13Kay kon nangabuang man kami, kini tungod sa Dios. O kon maayo ang among panghunahuna, kini tungod kaninyo. 14Kay giharian kami sa gugma ni Cristo ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. 15Namatay siya alang sa tanang mga tawo aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kondili alang kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila. 16Busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Cristo sa tawhanong sukdanan apan karon dili na kini namo buhaton. 17Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. 18Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Cristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasig-uli sa uban ngadto kaniya. 19Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Cristo nagpasig-uli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. 20Busa ania kami gipadala ni Cristo ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Cristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. 21Walay sala si Cristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita, sa atong pagkahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\