2 CORINTO 6

1Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himoong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. 2Kay nag-ingon ang Dios, "Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimut-an, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan." Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan! 3Gilikayan namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. 4Hinuon, sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. 5Gipamunalan kami, gipriso, ug gisamok sa mga tawo. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon. 6Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma 7ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. 8Gipasidunggan ug gipakaulawan kami, gitamay ug gidayeg. Giisip kami nga mga bakakon bisag nagsulti kami sa matuod. 9Bisan dili inila, naila kami pag-ayo; bisan daw mga patay kami apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay; 10bisan may kaguol, malipayon gihapon kami; mga kabos kami, apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo; daw mga walay nahot kami, apan tag-iya diay sa tanang butang. 11Minahal nga mga higala sa Corinto, gisultihan kamo namo sa walay lipodlipod ug gibuksan namo ang among kasingkasing alang kaninyo. 12Wala namo takpi ang among kasingkasing kondili kamo hinuon ang nagtak-op sa inyong kasingkasing. 13Nagsulti ako kaninyo karon sama nga kamo akong mga anak: ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatonan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasingkasing! 14Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtutuo, kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang daotan o mag-ambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. 15Dili gayod magkauyon si Cristo ug si Belial. Kay managsama ba gud ang magtutuo ug ang dili magtutuo? 16Magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang sa mga diosdios? Dili! Kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios, "Magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan." 17Busa ang Ginoo nag-ingon, "Bulagi sila ug paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw, ug dawaton ko kamo. 18Ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga Labing Gamhanan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\