2 CORINTO 7

1Minahal kong mga igsoon, tungod niining mga saad alang kanato, hinloan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. 2Hatagi kamig luna sa inyong kasingkasing. Wala kami makabuhat ug sayop kang bisan kinsa ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. 3Wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo kay sa giingon ko na kaniadto, mahal kaayo kamo namo ug tungod niini walay makabulag kanato, kamatayon man o bisan unsa niining kinabuhia. 4Dako kaayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay. 5Wala kami pahulay bisan didto sa Macedonia. Sa tanang paagi gilisodlisod kami. Adunay panag-away bisan asa, unya giabot kamig kahadlok. 6Apan ang Dios nga nagdasig sa mga masulob-on, nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito. 7Ug dili kay ang iyang pag-abot ra ang nakalipay kanako kondili ang gibalita usab niya mahitungod sa inyong pagdasig kaniya. Gisultihan kami niya sa dako ninyong tinguha sa pagpakigkita kanako ingon man sa inyong kasubo ug nga andam kamo sa paglaban kanako busa labi akong malipayon karon. 8Kay bisan ug nakapasubo kaninyo kadtong akong sulat, wala ako magbasol nga gisulat ko kadto. Hinuon nasubo usab ako kay nasayod ako nga ang maong sulat nakapasubo man kaninyo bisan ug sa makadiyot lamang. 9Apan karon malipayon ako dili tungod kay gihatagan ko kamo ug kasubo kondili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasuboa gigamit sa Dios ug busa wala kami makabuhat kaninyo ug kadaot. 10Kay ang diosnong kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basolan! Apan kamatayon ang sangpotan sa kalibotanong kasubo. 11Tan-awa, dili ba nadasig kamo tungod kay gigamit sa Dios ang inyong kasubo aron ipakita ninyo nga dili kamo sad-an? Nakapasuko kini kaninyo, nakapahingawa, nakahatag kaninyog tinguha sa pagpakigkita kanako ug nakadasig kaninyo sa pagsilot sa sayop nga binuhatan. Gipakita ninyo nga wala kamoy sala niining tanan. 12Busa gisulat ko kadtong sulata dili tungod kaniya nga nasayop o kaniya nga gibuhatan sa sayop kondili aron makita atubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo. 13Busa nadasig kami. Ug gawas nga nadasig kami, nalipay usab kami sa hilabihan sa pagkasayod namo sa kalipay nga inyong gidulot kang Tito. 14Gipasigarbo ko kamo kaniya ug wala ako ninyo pakyasa kay ang tanan iya mang nasuta nga tinuod gayod. 15Busa midugang ang iyang gugma alang kaninyo sa matag hinumdom niya nga kamo andam sa pagtuman ug sa pagdawat kaniya uban ang pagtahod ug pagtamod. 16Malipayon ako kaayo nga kamo kasaligan ko sa hingpit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\