2 CORINTO 8

1Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia didto sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. 2Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabos kaayo. 3Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pa gani niana, naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubut-on. 4Mihangyo sila kanamo ug gani namugos nga tugotan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. 5Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kay sa among gipaabot! Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya, isip pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, gituman usab nila kami. 6Gisugdan ni Tito kining buhata uban kaninyo busa gihangyo namo siya nga padayonon ug humanon kining talagsaong pag-alagad diha sa gugma. 7Madagayaon kamo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmadagayaon usab kamo sa inyong paghatag diha sa gugma. 8Wala ako maghimog bisan unsang mga lagda. Apan buot kong masayran kon tinuod ba gayod ang inyong gugma pinaagi sa pagpakita kon unsa ka mainiton ang uban sa pagtabang. 9Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. 10Mao kini ang akong hunahuna niining butanga: labing maayo nga inyong tiwason karon ang buhat nga inyong gisugdan sa miaging tuig. Kamo ang nag-una dili lamang sa pagbuhat kondili sa pagtinguha usab sa pagbuhat. 11Busa padayona ug taposa ang buhat! Pagmadasigon kamo sa pagtapos niini sama sa inyong pagplano niini ug hatag kutob sa inyong mahimo. 12Kon gusto gayod kamong mohatag, dawaton sa Dios ang inyong gasa pinasikad nianang anaa kaninyo ug dili nianang wala diha kaninyo. 13- 14Dili ko tuyo nga kamo ang mag-antos sa kawad-on sa uban. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makataronganon gayod nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya kon kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, tabangan usab kamo nila. Sa ingon niana, adunay pagpakig-angay 15sumala sa giingon sa kasulatan, "Ang daghag nakuha wala masobrahi, ug ang diyutayg nakuha wala makulangi." 16Gipasalamatan namo ang Dios sa iyang paghatag kang Tito ug kadasig nga sama sa iyang gihatag kanamo aron pagtabang kaninyo! 17Dili lamang kay misugot siya sa among hangyo kondili tungod sa iyang kadasig sa pagtabang, mianha siya kaninyo sa kaugalingon niyang kabubut-on. 18Among gipauban kaniya ang usa ka igsoon nga tinamod kaayo sa mga iglesia tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo. 19Ug labot pa, gipili siya ug gitudlo sa mga iglesia sa pagpanaw uban kanamo samtang magpadayon kami niining pag-alagad diha sa gugma alang sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita nga kami buot gayod motabang. 20Nagmatngon gayod kami aron walay magmulo sa among pagdumala niining dako kaayong gasa. 21Maoy tuyo namo ang pagbuhat sa matarong dili lamang atubangan sa Ginoo kondili sa mga tawo usab. 22Busa gipauban namo kanila ang atong igsoon. Makadaghan na namo siya sulayi ug nakit-an nga madasigon siya sa daghang mga butang. Ug karon nga dako na kaayo ang pagsalig niya kaninyo, labi pa siyang madasigong motabang kaninyo. 23Mahitungod kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo ug ang kaigsoonan nga mikuyog kaniya mao ang mga pinadala sa mga iglesia ug nagpasidungog sila kang Cristo. 24Busa ipakita kanila ang inyong gugma aron ang tanang iglesia masayod niini ug makita nila nga husto kami sa among pagpasigarbo mahitungod kaninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\