2 JUAN 1

1Gikan sa Pangulo— Alang sa pinili nga Ginang ug sa iyang mga anak nga akong gimahal ug gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran 2kay ania man kanato ang kamatuoran ug magpabilin kini kanato hangtod sa kahangtoran. 3Ang Dios nga Amahan ug ang iyang Anak nga si Jesu-Cristo maghatag kanatog grasya, kaluoy ug kalinaw diha sa kamatuoran ug sa gugma. 4Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayod sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa Amahan. 5Busa hangyoon ko ikaw, minahal nga Ginang, nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo dili bag-ong sugo kondili dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan. 6Kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini: tumanon nato ang mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma. 7Ania karon sa kalibotan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila motuo nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Mao kini sila ang mangingilad ug ang kaaway ni Cristo. 8Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihagoan, kondili makadawat hinuon kamo sa hingpit nga ganti. 9Ang tawo nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulon-an ni Cristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang Amahan ug ang Anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Cristo. 10Busa kon may moanha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulon-ana, ayaw siyag dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya. 11Kay ang magtagad kaniya nag-ambit sa daotan niyang buhat. 12May daghan pa unta akong isulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Maoy akong tinguha ang pagduaw ug pagpakigsulti gayod kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. 13Nangomusta kanimo ang mga anak sa imong minahal nga igsoong babaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\