2 PEDRO 1

1Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon ug apostol ni Jesu-Cristo— Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo: 2Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Jesus. 3Ang iyang diosnong gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga diosnon pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. 4Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibotan ug makaambit sa diosnong kinaiya. 5Tungod niini paningkamoti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan, ang kahibalo; 6sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon; sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson; sa pagkamainantuson, ang pagkadiosnon; 7sa pagkadiosnon, ang inigsoong pagmahal; sa inigsoong pagmahal, ang gugma. 8Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kon nagdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9Apan kadtong wala makabaton niini buta o halap ug nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. 10Busa, mga igsoon, paningkamoti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Kon buhaton ninyo kini, dili gayod kamo mapukan. 11Ug niining paagiha hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay kataposang Gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. 12Tungod niini, kanunay akong magpahinumdom kaninyo niining mga butanga bisan tuod nasayod na kamo niini ug nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. 13Busa nagtuo ako nga maayo gayod nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. 14Nasayod ako nga sa dili madugay mobiya na ako niining kinabuhia sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Busa buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumdoman kanunay kining mga butanga kon mamatay na ako. 16Wala namo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. 17Didto gayod kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa Kahitas-an nga nag-ingon, "Kini ang hinigugma kong Anak nga akong nahimut-an!" 18Nakadungog gayod kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. 19Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit. Modan-ag kini sa inyong mga kasingkasing hangtod nga mobanagbanag ang Adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. 20Apan labaw sa tanan, hinumdomi kini: walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulogan sa mga propesiya sa Kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. 21Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\