2 PEDRO 2

1Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta, motungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpayuhot silag bakak ug makadaot nga mga pagtulon-an ug isalikway nila ang Agalon nga nagluwas kanila, busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. 2Apan bisan pa niini, daghan ang mosunod sa ilang mga buhat nga daotan busa pasipad-an sa mga tawo ang matuod nga Dalan. 3Sa ilang kahakog pahimuslan kamo sa mga mini nga magtutudlo pinaagi sa pagsultig tinumo-tumong mga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot ug nagtukaw kanila ang Kamatayon. 4Wala kaloy-i sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impirno ug gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa Adlaw sa Paghukom. 5Wala usab kaloy-i sa Dios ang karaang kalibotan. Gipalunopan hinuon niya kini tungod sa pagkadaotan sa mga tawo. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing pito ka tawo. 6Gisilotan sa Dios ang mga siyudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog niini ug gihimo kining panig-ingnan sa mahitabo unya sa mga tawong daotan. 7Apan iyang giluwas si Lot, usa ka tawo nga matarong nga naguol pag-ayo tungod sa pagkadaotan sa mga tawo. 8Kay sa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita ug nadungog niya ang ilang daotang mga buhat busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. 9Ang Dios mahibalong moluwas sa mga tawong diosnon gikan sa mga pagsulay ug mosilot sa mga daotan sa Adlaw sa Paghukom 10labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawasnong kailibgon ug nagsalikway sa awtoridad. Kining mini nga mga magtutudlo mapangahason ug walay kahadlok nga mopasipala sa mga langitnong binuhat. 11Bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay niining mini nga mga magtutudlo wala man makaako sa paghukom kanila pinaagi sa mga insulto sa atubangan sa Ginoo. 12Apan kining mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron lamang dakpon ug ihawon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Busa pamatyon sila sama sa mga ihalas nga mananap. 13Paantoson usab sila tungod sa ilang pagpaantos sa uban. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlawng dako sa bisan unsa nga makatagbaw sa ilang lawasnong kailibgon. Mangil-ad ug makauulaw kaayo nga makigsalo sila kaninyo kay nagpadayon man sila pagpanglimbong sa ilang isigkatawo. 14Wala silay laing gipangita kondili ang mga daotang mga babaye kay dili sila matagbaw sa pagpakasala. Pasudlon nila ang mga huyang sa ilang lit-ag ug ang ilang kasingkasing naanad sa kahakog. Tinunglo sila sa Dios! 15Mitipas sila sa tul-id nga dalan ug nahisalaag. Misunod sila kang Balaam, ang anak ni Beor, nga nagmahal sa bahandi nga naangkon sa daotan nga paagi. 16Apan gibadlong siya tungod sa iyang kalapasan. Ang asno nga iyang gikabay-an misulti sama sa tawo ug misanta sa binuang nga buhat sa propeta. 17Kining mga tawhana sama sa mga tubod nga mihubas ug sama usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos. Giandaman na sila sa Dios ug usa ka dapit nga ngitngit kaayo. 18Nangandak sila ug nanultig binuang ug ilang gihaylo pinaagi sa mga kailibgon nga lawasnon kadtong bag-o pa lamang mibulag sa pundok sa mga tawo nga nagpuyo sa kasaypanan. 19Sila nagsaad kanilag kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. 20Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibotan pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo, apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, molabaw kadaotan ang ilang kahimtang kay sa kaniadto. 21Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kay sa mahibalo ug unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. 22Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, "Ang iro mokaon sa iyang sinuka," ug "Ang baboy nga human na ligoa molunang pag-usab sa lapok."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\