2 PEDRO 3

1Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata, gipaningkamotan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga. 2Buot ko nga inyong hinumdoman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug Manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. 3Una sa tanan, angay ninyong hibaloan nga sa kataposang mga adlaw may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugalbugal sila kaninyo 4sa pag-ingon, "Dili ba misaad man siya nga mobalik? Hain na man siya? Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibotan sukad pa sa pagbuhat niini!" 5Gituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran: nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibotan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig; 6ug pinaagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibotan gilaglag. 7Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman ug laglagon. 8Apan, mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. 9Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kondili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. 10Apan ang Adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang Adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. 11Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios 12samtang maghulat kamo sa Adlaw sa Dios nga ang mga langit mosilaob ug maugdaw ug ang mga butang mangatunaw tungod sa kainit. 13Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. 14Busa, mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo nianang Adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. 15Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayonan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. 16Kining mga butanga iyang gihisgotan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa Kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. 17Apan kamo, mga hinigugma, nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baroganan. 18Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangtoran! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\