2 TESALONICA 1

1Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo— Alang sa iglesia sa Tesalonica nga iya sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo: 2Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. 3Mga igsoon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo ug misamot usab ka hugot ang inyong paghigugmaay. 4Busa kamo gipasigarbo namo sa kaiglesiahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos. 5Kini maoy kamatuoran sa matarong nga hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang Gingharian nga tungod niini nag-antos kamo. 6Buhaton sa Dios ang matarong: paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo 7ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Jesus gikan sa langit kinuyogan sa iyang gamhanang mga anghel. 8Moanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot niadtong wala moila sa Dios ug niadtong wala modawat sa Maayong Balita mahitungod sa atong Ginoong Jesus. 9Mag-antos sila sa silot nga mao ang walay kataposang pagkalaglag ug ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. 10Mahitabo kini inig-abot niya niadtong adlawa aron pagdawat sa pagdayeg gikan sa iyang katawhan ug sa pasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. 11Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himoon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. 12Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Jesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\