2 TESALONICA 2

1Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsoon: 2ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kon makadungog kamo nga ang Adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. 3Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong Adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang kataposang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang Tawong Yawan-on nga gitagana alang sa kalaglagan. 4Supakon niya ang tanan nga gipakadios ug gipakabalaan sa tawo. Himoon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani mosulod ug molingkod siya sa Templo sa Dios ug angkonon niya nga siya Dios. 5Wala ba kamo mahinumdom nga gisultihan ko kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo? 6Apan may nagpugong niini aron dili kini mahitabo karon ug nasayod kamo niini. Busa sa panahon nga gitagal, moanhi ang Tawong Yawan-on. 7Ang tinagoang gahom sa Tawong Yawan-on naglihok na ug madayag lamang kining gahoma kon kini dili na pugngan sa nagpugong niini. 8Unya ang Tawong Yawan-on moanhi ug patyon siya sa Ginoong Jesus pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. 9Ang Tawong Yawan-on moanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. 10Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbongan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kon gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. 11Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios ug dakong kalibog aron motuo sila sa bakak 12ug aron kasilotan ang tanan nga wala motuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. 13Mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa Espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. 14Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa Maayong Balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Busa, mga igsoon, barog nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulon-an ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. 16Hinaot unta nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay kataposan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, 17magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\