2 TESALONICA 3

1Sa kataposan, mga igsoon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mokaylap dayon ug pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. 2Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tawo kay dili man ang tanan may pagtuo. 3Apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon kamo niya ug panalipdan gikan sa daotan. 4Ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat ug padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. 5Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasingkasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Cristo. 6Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo, palayo kamo sa tanang kaigsoonan nga nagtinapolan ug wala magtuman sa mga pagtulon-an ug pamatasan nga among gibilin kanila. 7Kay nahibaloan ninyo nga angay kamong mosundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. 8Wala kami magpadulot ug pagkaon nga wala namo bayri. Hinuon, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. 9Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol kondili aron mahimo kami ninyong sumbanan. 10Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, "Ayaw pakan-a ang dili motrabaho." 11Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapolan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. 12Busa, sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. 13Mga igsoon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat ug maayo. 14Kon dunay dili mosunod sa among gisugo pinaagi niining sulata, panid-i siya ug ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. 15Ayaw siya isipa nga kaaway apan pasidan-i hinuon siya ingon nga igsoon. 16Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuboran sa atong kalinaw kanunay maghatag kaninyog kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. 17Ako mismo, si Pablo, maoy nagsulat niining pangomusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat ug ingon niini ang akong sinulatan. 18Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo mag-uban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\