2 TIMOTEO 1

1Gikan ni Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatonan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Cristo Jesus— 2Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak: Ang Dios nga Amahan ug si Cristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. 3Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya samtang sa kanunay ako naghinumdom kanimo diha sa akong mga pag-ampo. 4Nahinumdom ako sa imong mga luha ug nangandoy nga makigkita kanimo aron malipay ako pag-ayo. 5Nahinumdom ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apohan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton ka gihapon sa maong pagtuo. 6Tungod niini, pahinumdoman ko ikaw sa pagmainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandongan ko ikaw sa akong mga kamot. 7Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kondili naghatag kanatog gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. 8Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Pakig-ambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa Maayong Balita sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. 9Giluwas kita niya ug gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat kondili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Cristo Jesus sukad pa sa sinugdanan 10apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong Manluluwas nga si Cristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa Maayong Balita gipadayag niya ang kinabuhing walay kataposan. 11Gisugo ako sa Dios sa pagsangyaw ug pagtudlo sa Maayong Balita ingon nga apostol 12ug tungod niini nag-antos ako. Apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod niadtong Adlawa. 13Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. 14Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. 15Nasayod ka nga gitalikdan ako sa tanan nga taga lalawigan sa Asia lakip na nila ni Figelo ug ni Hermogenes. 16Hinaot unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo kay gidasig ako niya sa makadaghan ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. 17Hinuon, sa pag-abot gayod niya sa Roma, gipangita dayon ako niya hangtod nga nakaplagan ako. 18Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod ka pag-ayo sa gidak-on sa iyang gikatabang kanako didto sa Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\