2 TIMOTEO 2

1Busa, anak, pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nabatonan nato diha kang Cristo Jesus. 2Itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. 3Pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Cristo Jesus. 4Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa dili siya mag-apil-apil sa kalihokan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. 5Ang usa usab ka magdudula nga moapil sa lumba dili gantihan kon dili mosubay sa mga lagda. 6Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. 7Palandonga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. 8Hinumdomi si Jesu-Cristo nga kaliwat ni David. Gibanhaw siya ug mao kini ang Maayong Balita nga akong giwali. 9Nag-antos ako ug gigapos gani ug kadena sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa Maayong Balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. 10Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Cristo Jesus uban sa himayang dayon. 11Matuod gayod ang giingon: "Kon namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. 12Kon molahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kon ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. 13Kon kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon." 14Pahinumdomi niini ang katawhan ug pahimangnoi sila atubangan sa Dios sa dili pagpakiglantugi bahin ug mga pulong kay dili kini makaayo kondili makadaot lamang sa namati. 15Paningkamoti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. 16Likayi ang binuang ug dili diosnon nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tawo gikan sa Dios. 17Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga mag-ut-ot sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo ug si Fileto. 18Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran ug gilibog nila ang ubang mga magtutuo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. 19Apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayod matarog ug niini nahisulat kining mga pulonga: "Nakaila ang Ginoo sa mga iya" ug "Ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat ug daotan." 20Sa usa ka dakong balay adunay nagkalainlaing mga plato ug mga panaksan: ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. 21Kon hinloan sa tawo ang iyang kaugalingon gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyoan kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang Agalon ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. 22Likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayong himoon sa mga batan-on. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait uban niadtong maputli ug kasingkasing nga nagsangpit sa Ginoo. 23Likayi usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga mosangpot lamang kini sa panag-away. 24Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluy-on siya sa tanan, maayo nga magtutudlo ug mapailubon. 25Malumo siya kon magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. 26Ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikyas sa bitik sa Yawa nga midakop ug miulipon kanila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\