2 TIMOTEO 3

1Timan-i kini: sa kataposang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. 2Ang mga tawo maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kuwarta. Hambugiro sila, mapahitas-on, bugalbugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili diosnon. 3Wala silay kaluoy, walay puangod, tigbutangbutang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, 4mabudhion, mapasagaron ug garboso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. 5Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. 6Pipila kanila mosaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babayeng nabug-atan sa sala ug dali rang madala sa ilang nagkalainlaing daotang kaibog. 7Naningkamot kining mga babayhana nga makakat-on apan dili gayod sila makasabot sa kamatuoran. 8Ingon nga si Janes ug si Jambres misupak kang Moises, kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna ug pakyas ang ilang pagtuo. 9Apan dili sila molampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang sama sa nahitabo kang Janes ug kang Jambres. 10Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagkamainantuson 11sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiagoman ko didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra! Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. 12Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga diosnon diha kang Cristo Jesus lutoson gayod. 13Apan ang mga daotan ug tigpakaaron-ingnon mosamot pagkadaotan, manlimbong sa uban ug malimbongan usab sila. 14Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituohan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. 15Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimog kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. 16Ang tibuok Kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. 17Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\