2 TIMOTEO 4

1Sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay, tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw: 2pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod; daniha, badlonga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. 3Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulon-an. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. 4Dili na sila mamati sa kamatuoran kondili sa mga tinumotumo nga mga sugilanon. 5Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa Maayong Balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. 6Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. 7Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. 8Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaogan, ang purongpurong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga Maghuhukom. Ug kini dili kanako lamang kondili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. 9Paningkamoti gayod ang pag-ari kanako sa labing madali. 10Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma niining kalibotana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia 11Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. 12Gipaadto ko si Tiquico sa Efeso. 13Inig-ari nimo, dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Carpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga libro nga panit. 14Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. 15Likayi siya kay supak gayod siya kaayo sa atong mensahe. 16Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. 17Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Judio ug giluwas ako gikan sa baba sa liyon. 18Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadaotan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong Gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen. 19Ipangomusta ako kang Prisca ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo. 20Si Erasto nagpabilin sa Corinto ug si Trofimo gibilin ko sa Mileto kay nasakit man siya. 21Paningkamoti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo ug si Prudente ingon man si Lino ug si Claudia ug ang tanang kaigsoonan nangomusta kanimo. 22Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\