MGA BUHAT 1

1Minahal kong Teofilo: Sa una kong sinulat gihisgotan ko ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton 2hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnoan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. 3Sulod sa 40 ka adlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. 4Ug samtang si Jesus uban pa kanila gitugon niya sila, "Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong Amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. 5Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan pipila na lamang ka adlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo." 6Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, "Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahona ang gingharian sa Israel?" 7Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga panahon ug mga adlaw gitakda nang daan diha sa pagbuot sa akong Amahan. Dili kamo angay magpakisayod kon kanus-a kini mahitabo. 8Apan kon mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibotan." 9Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita. 10Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. 11Miingon sila, "Mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit." 12Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa Bungtod sa mga Olibo nga may gilay-on nga usa ka kilometro gikan sa siyudad. 13Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabotan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriyota ug si Judas nga anak ni Santiago 14nagtigom kanunay aron mag-ampo. Uban usab kanila ang mga babaye ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsoong lalaki. 15Usa ka adlaw niana, samtang nagtigom ang mga 120 ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, 16"Mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas nga mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Jesus. 17Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton." ( 18Kadto si Judas mipalit ug uma ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga nag-una ang ulo ug namatay nga nahabwa ang iyang tinai. 19Ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini busa sa ilang pinulongan ginganlan nilag Akeldama ang maong uma, nga sa ato pa, "Ang Uma sa Dugo.") 20"Kay kini nasulat sa basahon sa mga Salmo, ‘Mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini.’ Ug kini nasulat usab, ‘Aduna untay mopuli kaniya sa iyang katungdanan.’ 21- 22"Busa kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Jesus. Kinahanglan nga siya kanunayng nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Jesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. 23Busa misugyot sila ug duha ka tawo: si Jose nga ginganlag Barsabas (nga ginganlan usab ug Justo) ug si Matias. 24Unya nag-ampo sila, "Ginoo, nasayod ka sa kasingkasing sa tanang tawo. Busa itudlo kanamo kon kinsa niining duha ang imong gipili nga mopuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya." 26Human niini nagripa sila kon kinsay mahipuli ug si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya ngadto sa 11 ka apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\