MGA BUHAT 10

1May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa Kasundalohang Italyano. 2Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nag-ampo sa Dios. 3Mga alas tres sa hapon nakita niyag klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, "Cornelio!" 4Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, "Unsa man, sir?" Ang anghel mitubag, "Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdom siya kanimo. 5Ug karon paadtoa sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. 6Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat." 7Unya sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. 8Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa Jopa. 9Pagkasunod adlaw, sa may kaudtohon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pag-ampo. 10Gigutom siya ug buot mokaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag panan-awon. 11Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitonton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. 12Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga molakat ug mokamang. 13Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon!" 14Apan si Pedro mitubag, "Dili ko, Ginoo! Kay wala pa ako makakaon ug bisan unsa nga giilang mahugaw." 15Ang tingog miingon kaniya pag-usab, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinloan na sa Dios." 16Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. 17Si Pedro naglibog sa kahulogan sa panan-awon nga iyang nakita. Nianang higayona ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. 18Misangpit sila ug nangutana, "May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro?" 19Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulogan sa panan-awon sa dihang miingon kaniya ang Espiritu, "Anaay tuloo ka tawo nga nangita kanimo. 20Busa kanaog dayon ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila." 21Busa mikanaog si Pedro ug miingon sa mga tawo, "Ako ang inyong gipangita. Nganong nanganhi man kamo?" 22Sila mitubag, "Gipaanhi kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tawo ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Judio. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti." 23Gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatulga niadtong gabhiona. Pagkasunod adlaw mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsoonan sa Jopa. 24Pagkaugma miabot sila sa Cesarea diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryenti ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. 25Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. 26Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha kay ako tawo usab." 27Nagsultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tawo nga nagkatigom didto. 28Si Pedro miingon kanila, "Nahibalo kamo nga ang Judio gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Judio. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. 29Busa sa dihang gipakuha ninyo ako wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon, mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi?" 30Si Cornelio mitubag, "Sa ingon niining taknaa, sa may mga alas tres sa hapon, upat na ka adlaw karon, nag-ampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitungha sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsul-ob ug masanag nga sapot 31ug miingon, ‘Cornelio! Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumdoman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabos. 32Ipakuha didto sa Jopa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat.’ 33Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo." 34Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. 35Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag taga-diin pa siya. 36Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa Maayong Balita sa pakigdait pinaagi kang Jesu-Cristo nga mao ang Ginoo sa tanan. 37Nasayod kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. 38Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibuboan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. 39Ug kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Judio lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. 40Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. 41Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo kondili kami lamang nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi, kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. 42Ug gisugo kami niya sa pagwali sa Maayong Balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. 43Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan." 44Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. 45Ang mga magtutuo nga Judio nga taga-Jopa nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Judio 46kay nadunggan man nila nga ang mga dili Judio nagsulti sa lahi nga mga pinulongan ug nagdayeg sa Dios. Si Pedro miingon, 47"Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyoy makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig?" 48Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesu-Cristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\