MGA BUHAT 11

1Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsoonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Judio nakadawat usab sa pulong sa Dios. 2Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya, 3"Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli ug nakigsalo kanila?" 4Busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon, 5"Sa didto ako sa siyudad sa Jopa, nag-ampo ako ug nakakita akog panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina ug gitonton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. 6Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop, mananap nga mokamang ug ihalas nga mga langgam. 7Unya nakadungog akog tingog nga nag-ingon, ‘Pedro, tindog! Pag-ihaw ug kaon!" 8Apan mitubag ako, ‘Dili ko, Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon ug bisan unsa nga mahugaw.’ 9Ang tingog misulti na usab gikan sa langit, ‘Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinloan na sa Dios.’ 10Makatulo kini mahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. 11Ug niadto gayong higayona tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabotan. 12Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsoon nga taga-Jopa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. 13Unya iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, ‘Pagsugo ug mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. 14May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay.’ 15Ug sa pagsugod nakog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdanan. 16Unya nahinumdom ako sa giingon sa Ginoo, ‘Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo!’ 17Kon ang Dios naghatag sa mga dili Judio sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Jesu-Cristo, kinsa man ako nga mopugong sa Dios?" 18Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon, "Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Judio ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas!" 19Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Fenicia, Cipre ug Antioquia apan ang mga Judio lamang ang ilang gisangyawan. 20Hinuon adunay pipila sa mga magtutuo nga taga-Cipre ug Cirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa Maayong Balita mahitungod kang Ginoong Jesus ang mga dili Judio. 21Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. 22Ang balita mahitungod niini midangat sa iglesia sa Jerusalem busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. 23Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasingkasing. 24Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo. 25Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. 26Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Cristohanon didto sa Antioquia. 27Niadtong panahona pipila ka mga propeta nangadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. 28Usa kanila nga ginganlag Agabo mitindog ug pinaagi sa gahom sa Espiritu mitagna nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibotan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang Emperador. 29Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa iyang mahimo alang sa mga kaigsoonan didto sa Judea. 30Busa gibuhat nila kini ug gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkoan sa iglesia pinaagi kang Bernabe ug kang Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\