MGA BUHAT 12

1Niining panahona si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa iglesia. 2Gipapatay niya si Santiago nga igsoon ni Juan pinaagi sa espada. 3Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Judio, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa Pangilin sa Pan nga Walay Patubo. 4Human madakop si Pedro, gibilanggo siya ug gipabantayan sa upat ka pundok sa mga guwardiya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbistigar kaniya inigkaliwas sa Kasaulogan. 5Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa iglesia nag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. 6Nianang gabii sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an ug duha ka guwardiya. Gigapos siyag duha ka kadena ug gibantayan sa mga guwardiya ang ganghaan sa prisohan. 7Ug sa kalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilanggoan. Unya giyugyog sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya ug giingnan, "Bangon dayon!" Ug dihadiha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. 8Unya ang anghel miingon kaniya, "Ayohag sul-ob ang imong bisti ug pagsandalyas." Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, "Pagkupo ug sunod kanako." 9Misunod si Pedro kaniya paggula sa bilanggoan. Apan wala siya masayod kon tinuod ba gayod ang gibuhat sa anghel kay abi niyag nakakita lang siyag panan-awon. 10Miagi sila sa unang mga guwardiya ug unya sa ikaduha ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa siyudad. Ang ganghaan naabli lag iya ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. 11Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya ug miingon siya, "Karon nasayod ako nga tinuod gayod diay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Judio nga mahitabo." 12Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab ug Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nag-ampo. 13Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Roda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. 14Nailhan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan ug gipahibalo niya nga si Pedro atua sa gawas. 15"Nabuang ka!" miingon sila kaniya. Apan namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila, "Ang iyang anghel kana." 16Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan ug sa ilang pag-abli nakita nila siya ug natingala sila pag-ayo. 17Pinaagi sa iyang kamot misenyas si Pedro nga maghilom sila ug iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilanggoan. "Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsoonan," miingon siya kanila. Unya mibiya siya ug miadto sa laing dapit. 18Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga guwardiya kay wala man sila mahibalo sa nahitabo kang Pedro. 19Gipapangita siya ni Herodes apan wala nila siya makit-i. Busa gipaimbistigar niya ang mga guwardiya ug unya gipapatay. Human niini, miadto si Herodes sa Cesarea gikan sa Judea ug nagpabilin siyag dugaydugay didto. 20Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga-Tiro ug taga-Sidon busa nagpanon sila aron sa pagpakigkita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes ug nakig-uli kaniya kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasod ni Herodes. 21Sa adlaw nga gikasabotan, gisul-ob ni Herodes ang iyang harianong bisti, milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. 22Naninggit ang mga tawo, "Dili tawo ang nagsulti kondili dios!" 23Ug dihadiha gisilotan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. 24Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. 25Si Bernabe ug si Saulo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon, dala si Juan Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\