MGA BUHAT 13

1Sa iglesia sa Antioquia dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga-Cirene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. 2Usa ka adlaw niana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, "Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila." 3Busa nagpuasa sila ug nag-ampo ug gipandongan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. 4Busa minandoan sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Cipre. 5Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Judio. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. 6Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar-Jesus nga usa ka Judio nga nagpatuo nga propeta. 7Higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait ug salabotan. Gipatawag sa gobernador si Bernabe ug si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. 8Apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Elimas (kini ang iyang ngalan sa Grego) kay dili man siya buot nga motuo ang gobernador. 9Unya si Saulo, nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga puno sa Espiritu Santo; mitutok sa salamangkero 10ug miingon kaniya, "Anak sa Yawa! Kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadaotan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo! 11Karon silotan ka sa Ginoo ug mabuta ka ug dugaydugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw." Ug dihadiha namatngonan ni Elimas nga mingitngit ang iyang panan-aw ug nangarapkarap siya sa pagpangitag makaagak kaniya. 12Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulon-an mahitungod sa Ginoo. 13Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilia. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. 14Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa Adlawng Igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. 15Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa Balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasugoan sila sa mga kadagkoan sa sinagoga, nga nag-ingon, "Mga igsoon, kon aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon." 16Mitindog si Pablo, misinyas pinaagi sa iyang kamot ug miingon, "Katawhang Israelinhon ug tanang dili Judio nga nagtuo sa Dios, pamati kamo: 17Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga mauswagon sa nagpuyo pa sila ingon nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto 18ug sulod sa 40 ka tuig siya nag-atiman kanila didto sa kamingawan. 19Gilaglag niya ang pito ka nasod sa yuta sa Canaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini 20sulod sa mga 450 ka tuig. "Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. 21Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin aron maoy maghari kanila sulod sa 40 ka tuig. 22Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, ‘Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mobuhat sa tanan nga isugo ko kaniya.’ 23Gikan sa kaliwatan ni David gipili sa Dios si Jesus aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. 24Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. 25Ug sa hapit na mamatay si Juan, miingon siya sa katawhan, ‘Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may moanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas.’ 26"Mga igsoon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Judio nga nagtuo sa Dios: kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan! 27Kay ang mga tawo sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang Manluluwas ug wala nila masabti ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag Adlawng Igpapahulay. Apan sa dihang gisilotan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. 28Ug bisan wala silay nakitang katarongan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo gikan ni Pilato nga patyon siya. 29Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa Kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. 30Apan gibanhaw siya sa Dios 31ug sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan. 32Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa Maayong Balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa atong katigulangan, 33gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus. Sumala sa nasulat usab sa ikaduhang Salmo, ‘Ikaw ang akong Anak; karong adlawa nahimo ako nga imong Amahan.’ 34Mao kini ang giingon sa Dios mahitungod sa kamatuoran sa iyang pagbanhaw kang Jesus ug sa kamatuoran nga si Jesus wala madunot sa lubnganan: ‘Ihatag ko kanimo ang balaan ug kasaligang panalangin nga akong gisaad kang David.’ 35Sumala usab sa iyang giingon sa laing bahin sa kasulatan, ‘Dili mo itugot nga madunot sa lubnganan ang imong balaang sulugoon.’ 36Kay sa iyang panahon nagtuman si David sa gisugo sa Dios ug unya namatay ug gilubong tupad sa iyang katigulangan ug nadunot. 37Apan ang gibanhaw sa Dios wala madunot. 38- 39Busa mga igsoon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Jesus gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Ug hibaloi ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala—butang nga dili mahimo sa Balaod ni Moises. 40Busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta: 41"Mga mayubiton! Katingala ug pangamatay kamo! Kay aduna akoy gibuhat sa inyong panahon nga dili gayod ninyo tuohan, bisan kon adunay magsugilon niini kaninyo!’" 42Sa pagpanggula na ni Pablo ug ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tawo sa pagbalik sa sunod Adlawng Igpapahulay aron saysayan pa sila niining mga butanga. 43Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, daghang mga Judio ug mga dili Judio nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Judio ang misunod kang Pablo ug kang Bernabe. Gimaymayan nila ang mga tawo ug gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. 44Sa pagkasunod Adlawng Igpapahulay, hapit ang tanang tawo sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. 45Sa pagkakita sa mga Judio sa daghang mga tawo, nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang gipakaulawan siya. 46Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, "Kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Judio. 47Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo: ‘Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Judio, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.’ " 48Sa pagkadungog niini sa mga dili Judio, nalipay sila ug gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtutuo. 49Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. 50Apan gihulhogan sa mga Judio ang tinamod nga mga babayeng relihiyoso ug ang mga kadagkoan sa siyudad aron lutoson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan gikan sa ilang dapit. 51Gitaktak ni Pablo ug ni Bernabe ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Iconio. 52Ug nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\