MGA BUHAT 14

1Didto sa Iconio nanulod si Pablo ug si Bernabe sa sinagoga sa mga Judio ug nagwali busa daghang mga Judio ug mga dili Judio ang nahimong mga magtutuo. 2Apan gihulhogan sa mga Judio nga wala motuo ang mga dili Judio nga magtutuo aron masilag sila sa mga kaigsoonan. 3Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon. Sa walay kahadlok nagwali sila mahitungod sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya tinuod gayod pinaagi sa paghatag kanilag gahom sa pagbuhat ug mga milagro ug mga katingalahan. 4Apan ang mga tawo sa siyudad nagkabahin: ang uban midapig sa mga Judio ug ang uban sa mga apostoles. 5Unya ang mga dili Judio ug ang mga Judio kauban sa ilang mga pangulo nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. 6Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe nga mga siyudad sa Licaonia ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan. 7Ug didto giwali nila ang Maayong Balita. 8Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatawo dili gayod makalakaw. 9Namati siya sa gisulti ni Pablo. Mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol ug tungod niini mahimo siyang ayohon. 10Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo, "Tindog!" Milukso ang bakol ug naglakawlakaw. 11Sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulongang Licaonianhon, "Nanaog ang mga dios sa dagway sa tawo!" 12Ug ilang gianggaag Seus si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. 13Ang templo ni Seus atua sa gawas sa lungsod ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya ug sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. 14Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, 15"Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tawo lamang kami sama kaninyo! Mianhi kami sa pagsangyaw sa Maayong Balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug modangop kamo sa buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. 16Gitugotan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. 17Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyog ulan ug mga panahon nga abunda sa abot ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gipuno ang inyong kasingkasing sa kalipay." 18Apan bisan pa sa ilang gisulti, naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tawo sa pagdala ug mga halad ngadto kanila. 19Apan may pipila ka mga Judio nga nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia ug gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tawo ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. 20Apan sa dihang gialirongan siya sa mga tinun-an, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw mipadayon siya ug si Bernabe ngadto sa Derbe. 21Si Pablo ug si Bernabe nagwali sa Maayong Balita didto sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig ug nahimong mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. 22Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, "Kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios." 23Nagpili sila ug mga pangulo sa matag iglesia ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. 24Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilia. 25Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya nangadto sa Atalia. 26Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia diin gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. 27Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa iglesia ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas ug dalan alang sa mga dili Judio aron sila motuo. 28Nagpabilin silag dugay didto uban sa mga tinun-an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\