MGA BUHAT 15

1May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsoonan. Sila nag-ingon, "Dili kamo maluwas gawas kon modawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa Balaod ni Moises." 2Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe niining pagtulon-ana busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining butanga. 3Busa gipagikan sila sa iglesia ug sa ilang pag-agi sa Fenicia ug sa Samaria gisugilon nila ang pagkakabig sa mga dili Judio ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsoonan. 4Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa iglesia. Gisugilon nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. 5Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mitindog ug miingon, "Kinahanglan gayod nga tulion sila ug patumanon sa Balaod ni Moises." 6Ang mga apostoles ug ang mga kadagkoan sa iglesia nagtigom aron paghusay niining butanga. 7Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, "Mga igsoon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa Maayong Balita ngadto sa mga dili Judio aron makadungog sila niini ug motuo. 8Ug ang Dios nga nasayod sa kasingkasing sa mga tawo mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Judio pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga gihatagan kita niya niini. 9Wala siyay gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasingkasing kay mituo na man sila. 10Busa nganong sulayan man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapas-an sa mga tinun-an ug mga palas-anon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpas-an? 11Apan, nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus maluwas kita ug mao usab kana ang kahimtang nila." 12Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Judio pinaagi kanila. 13Sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago ug miingon, "Pamati kamo, mga igsoon! 14Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Judio pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga magdala sa iyang ngalan. 15Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod niini sumala sa giingon sa kasulatan, 16‘Human niini mobalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong tukoron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukoron ko kini pag-usab ug lig-onon. 17Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Judio nga akong gitawag aron maako. 18Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga nagpahibalo niini sukad pa gayod kaniadto.’" 19Ug mipadayon si Santiago pagsulti, "Busa ang akong hunahuna mao nga dili nato lisudlisoron ang mga dili Judio nga midawat sa Dios. 20Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga diosdios ug nga likayan nila ang salawayong pakighilawas ug nga dili sila mokaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. 21Kay sukad pa kaniadto ang Balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag Adlawng Igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong." 22Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkoan ug ang tibuok iglesia sa pagpilig mga tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas—mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsoonan. 23Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat: "Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa iglesia nga inyong mga igsoon nangomusta sa tanang mga kaigsoonang dili Judio nga nagpuyo sa Antioquia, sa Siria ug sa Cilicia. 24Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugoa sa pagbuhat niini. 25Busa sa among panagtigom, nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mokuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo, 26nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 27Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. 28Ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamo hatagan ug daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon: 29Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga diosdios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok ug likayi ninyo ang salawayong pakighilawas. Kon likayan ninyo kining mga butanga matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayoayo kamo!" 30Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan ug nangadto sa Antioquia ug gitigom nila ang tanang magtutuo ug gihatagan sa sulat. 31Sa pagkabasa sa mga tawo sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. 32Si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag ug mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsoonan. Ug kini nakapadasig ug nakapalig-on kanila. 33Taodtaod silang nagpabilin didto ug tapos niini, gipagikan sila sa mga kaigsoonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. 35Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin ug dugaydugay sa Antioquia. Ug didto, inabagan sa uban, nagtudlo sila ug nagwali sa pulong sa Ginoo. 36Human sa pipila ka adlaw si Pablo miingon kang Bernabe, "Mamalik kita ug duawon nato ang mga kaigsoonan sa matag siyudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kon naunsa na sila." 37Buot ni Bernabe nga pakuyogon si Juan Marcos 38apan maoy hukom ni Pablo nga dili paubanon si Juan Marcos kay wala man gud siya molahutay pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat apan mipauli hinuon ug gibiyaan sila didto sa Pampilia. 39Tungod niini, nagkalalis pag-ayo si Pablo ug si Bernabe ug nagbulag sila. Gidala ni Bernabe si Marcos ug milawig sila ngadto sa Cipre 40ug si Silas maoy gidala ni Pablo ug migikan sila human sila isalig sa mga kaigsoonan ngadto sa grasya sa Dios. 41Miagi siya sa Siria ug sa Cilicia ug gilig-on niya ang mga iglesia didto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\