MGA BUHAT 16

1Mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtutuo nga Judio apan ang iyang amahan Grego. 2Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsoonan sa Listra ug sa Iconio. 3Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Judio nga nagpuyo didto nahibalo man nga Grego ang amahan ni Timoteo. 4Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa iglesia didto sa Jerusalem ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini. 5Busa ang mga iglesia nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. 6Unya milatas sila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. 7Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, moadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. 8Busa milatas sila sa Misia ug mipadayon ngadto sa Troas. 9Niadtong gabhiona, pinaagi sa panan-awon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga-Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali ngari sa Macedonia ug tabangi kami!" 10Human gayod sa panan-awon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa Maayong Balita sa katawhan didto. 11Busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiritso sa Samotrasia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. 12Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang siyudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kamig pipila ka adlaw niadtong siyudara. 13Sa Adlawng Igpapahulay migawas kami sa siyudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghunahuna man kami nga didto may tigomanan sa mga Judio alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti ngadto sa mga babaye nga nagtigom didto. 14Usa niadtong namati kanamo mao si Lydia nga taga-Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom-pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasingkasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. 15Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit, "Diri kamo abot sa akong balay kon giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo." Ug wala gayod siya pabalibad. 16Usa ka adlaw niana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampoanan, gisugat kamig usa ka ulipong babaye nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tawo, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. 17Misunod siya kang Pablo ug kanamo nga nagsinggit, "Kining mga tawhana mga sulugoon sa Labing Halangdon nga Dios! Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan." 18Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamokan si Pablo ug milingi kaniya ug giingnan ang espiritu, "Sa ngalan ni Jesu-Cristo gula gikan kaniya!" Ug migula dayon ang espiritu. 19Sa diha nga ang mga agalon sa babaye nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. 20Unya sa didto na sila sa atubangan sa mga maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babaye miingon, "Kining mga tawhana mga Judio ug nagsamok-samok sila sa atong siyudad. 21Nanudlo silag mga pagtulon-an nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini." 22Miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. 23Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila ug gisugo ang guwardiya nga kandadohan pag-ayo ang bilanggoan. 24Busa gibutang sila sa guwardiya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. 25Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nag-ampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. 26Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilanggoan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. 27Nahigmata ang tinugyanan sa bilanggoan ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag nanglayas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. 28Apan misinggit si Pablo, "Ayaw paghikog! Ania ra kaming tanan!" 29Busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. 30Unya gipagawas niya sila ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" 31Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Jesus, ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." 32Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. 33Niadtong taknaa sa kagabhion gihugasan sa tinugyanan sa bilanggoan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. 34Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo na man sa Dios. 35Sa pagkabuntag ang mga maghuhukom nga Romanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. 36Busa gipahibalo sa tinugyanan sa bilanggoan si Pablo ug si Silas nga nag-ingon: "Gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom ug lakaw kamo uban ang kalinaw." 37Apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, "Gipabunalan nila kami sa atubangan sa mga tawo bisag kami walay sala ug mga Romanhong lungsoranon pa gayod! Unya ila pa gayod kaming gipabilanggo. Ug karon buhian lang kami nila sa tago? Dili kana mahimo! Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang moanhi dinhi ug maoy mopagula kanamo." 38Gitaho kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila nga sila diay si Pablo ug si Silas mga Romanhon nga lungsoranon, nangahadlok sila. 39Busa nangadto sila ug nangayog pasaylo kanila unya ilang gipagula sila sa bilanggoan ug gihangyo sa pagbiya sa siyudad. 40Busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilanggoan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsoonan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\