MGA BUHAT 17

1Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia, ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Judio ug miadto si Pablo 2sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka Adlawng Igpapahulay nakiglantugi siya didto sa mga tawo pinasikad sa Kasulatan 3ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayod nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, "Kining Jesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas." 4Nakabig ug mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipila sa mga Judio ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babaye. 5Apan nasina ang mga Judio ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok siyudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tawo. 6Apan kay wala man nila makit-i, ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsoonan ngadto sa mga namunoan sa siyudad. Naninggit sila, "Kining mga tawhana naghimog kasamok bisag asa sila paingon ug ania sila karon sa atong siyudad 7ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus." 8Nagubot ang mga tawo ug ang mga namunoan sa siyudad sa pagkadungog nila niini. 9Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. 10Sa pagkagabii niana, gipagikan dayon sa mga kaigsoonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinagoga sa mga Judio. 11Mas bukas ang panghunahuna sa mga tawo didto kay sa mga taga-Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa Maayong Balita ug nagtuon sila sa Kasulatan matag adlaw aron pagtino kon tinuod ba gayod kining mga butanga. 12Daghan kanila ang mituo lakip ang daghang mga babayeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. 13Apan sa pagkadungog sa mga Judio didto sa Tesalonica nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila ug gihulhogan ang mga tawo aron sa paghimog kasamok. 14Busa gipagikan dayon sa mga kaigsoonan si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. 15Ang mga tawo nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. 16Didto sa Atenas samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa siyudad nga nalukop sa mga diosdios. 17Busa nakiglantugi siya sa mga Judio didto sa sinagoga ug sa mga dili Judio nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga mahiadto sa plasa matag adlaw. 18Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Estoiko nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, "Unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakaaron-ingnon nga maalam?" Ang uban usab miingon, "Daw naghisgot siya mahitungod sa mga dios sa laing mga nasod." Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Jesus ug sa pagkabanhaw. 19Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseho sa Areopago, ug miingon sila, "Buot kaming masayod niining bag-ong pagtulon-an nga imong gihisgotan. 20Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo ug buot kaming masayod sa kahulogan niini." 21Kay ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisguthisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulon-an. 22Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas! Nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. 23Kay sa akong pagsuroysuroy sa inyong siyudad nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulonga, ‘Alang sa Dios nga Wala Hiilhi.’ Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. 24Ang Dios nga nagbuhat sa kalibotan ug sa tanan nga ania niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. 25Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tawo kay siya man mismo ang naghatag ug kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. 26Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibotan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an 27aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato 28kay ‘Diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita.’ Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, ‘Iya usab kitang mga anak.’ 29Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. 30Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. 31Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibotan pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili. Ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya." 32Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw may pipila kanila nga mibugalbugal kaniya apan ang uban miingon, "Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini." 33Unya mibiya si Pablo sa tigom. 34Apan pipila sa mga tawo ang mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago ingon man ang usa ka babaye nga si Damaris ug uban pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\