MGA BUHAT 18

1Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. 2Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Judio nga natawo sa Ponto, nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscila tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Judio. Miduaw kanila si Pablo 3ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat ug mga tolda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. 4Matag adlawng Igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Judio ug sa mga Grego. 5Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa Maayong Balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao ang Mesiyas. 6Sa dihang misupak sila ug nagbiaybiay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti ug miingon, "Kon dili kamo maluwas, inyo kanang sayop! Wala akoy labot. Sukad karon moadto ako sa mga dili Judio." 7Busa mibiya siya didto ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Judio nga ginganlag Titio Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. 8Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghan usab nga mga taga-Corinto ang nakadungog sa Maayong Balita ang mituo ug gibunyagan. 9Usa ka gabii niana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, "Ayaw kahadlok! Padayon sa pagwali 10kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga-dinhi ang nagtuo kanako." 11Busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. 12Sa dihang si Galio mao na ang Romanhong gobernador sa Grecia, naghiusa ang mga Judio ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. 13Miingon sila, "Kining tawhana nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod!" 14Sa dihang mosulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Judio, "Kon siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. 15Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasugoan, kamong mga Judio ang angay mohusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga!" 16Ug gipagula niya sila sa hukmanan. 17Unya ilang gidakop si Sostenes nga pangulo sa sinagoga ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. 18Human niini, nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsoonan; unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscila ug Aquila paingon sa Siria. Sa wala pa siya mogikan sa Cencrea nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. 19Miabot sila sa Efeso diin gibilin niya si Priscila ug si Aquila. Unya miadto siya sa sinagoga ug nakiglantugi sa mga Judio. 20Gihangyo siya sa mga tawo sa pagpabilin didto sa dugayng panahon apan wala siya mosugot. 21Hinuon, sa pagbiya na niya, giingnan niya sila, "Kon motugot ang Dios, mobalik ako." Unya milawig siya gikan sa Efeso. 22Sa pag-abot niya sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem ug gipangomusta niya ang iglesia ug unya milahos siya sa Antioquia. 23Wala madugay, migikan siya ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Frigia ug gilig-on niya ang tanang mga magtutuo. 24May usa ka Judio nga ginganlag Apolos nga taga-Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siyang mosulti ug batid sa Kasulatan. 25Namatuto siya sa pagtulon-an sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Jesus. Hinuon, ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. 26Maisogon siya nga misulti didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscila ug ni Aquila kang Apolos gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulogan sa pagtulon-an sa Dios. 27Sa dihang mihukom si Apolos nga moadto sa Grecia, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsoonan sa Grecia aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya nakatabang siyag dako sa mga tawo nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. 28Gilupig niya sa lantugi ang mga Judio pinaagi sa lig-on niyang mga katarongan nga nagmatuod gikan sa Kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\