MGA BUHAT 19

1Samtang didto si Apolos sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an 2ug gipangutana niya sila, "Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo?" Sila mitubag, "Wala gani kami mahibalo kon aduna bay Espiritu Santo!" 3Unya si Pablo nangutana kanila, "Unsa man diayng matanga sa bunyag ang inyong nadawat?" "Ang bunyag ni Juan," mitubag sila. 4Unya si Pablo miingon, "Ang bunyag ni Juan alang lamang niadtong naghinulsol ug iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila niadtong moanhi sunod kaniya nga mao si Jesus." 5Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. 6Sa dihang gipandongan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo; unya nagsulti silag lahi nga mga pinulongan ug nagwali usab sa pulong sa Dios. 7Mga 12 sila ka tawo. 8Unya miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa tulo ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya ug naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. 9Apan ang pipila kanila gahig kasingkasing ug wala motuo ug nanultig daotan atubangan sa mga tawo mahitungod sa Dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinun-an ug matag adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak-tigomanan ni Tirano. 10Nagpadayon kini sa duha ka tuig ug tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asia, mga Judio ug mga dili Judio, nakadungog sa pulong sa Ginoo. 11Nagbuhat ang Dios ug talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. 12Bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. 13May pipila ka nagsuroysuroy nga mga Judio nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Jesus. Miingon sila, "Sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Pablo, gula diha!" 14Gibuhat kini sa pito ka mga anak nga lalaki ni Esceva nga usa ka Pangulong Pari sa mga Judio. 15Apan ang yawa miingon kanila, "Nakaila ako kang Jesus ug kang Pablo apan kinsa man kamo?" 16Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas ug gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos samaran ug hubo na. 17Ang tanang mga Judio ug mga dili Judio sa Efeso nakabalita niini ug nalisang silang tanan ug gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Jesus. 18Daghan usab niadtong nahimo nang magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. 19Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kuwarta. 20Tungod niini ang pulong sa Ginoo mikaylap pag-ayo ug nagmadaogon. 21Human niining hitaboa, giniyahan sa Espiritu Santo, si Pablo mihukom sa pag-agi sa Macedonia ug sa Grecia ug sa paglahos ngadto sa Jerusalem. Unya miingon siya, "Gikan didto, moadto usab ako sa Roma." 22Busa gipadala niya ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erasto ngadto sa Macedonia samtang siya nagpabilin ug dugaydugay sa lalawigan sa Asia. 23Niining panahona dihay dakong kasamok sa Efeso mahitungod sa Dalan. 24Kay may usa ka platero nga ginganlag Demetrio nga namuhat ug mga modelong plata sa templo sa diyosa nga si Diana ug nakasapi pag-ayo ang mga trabahador tungod sa maong patigayon. 25Busa iyang gitigom ang mga trabahador uban niadtong sama kanilag pangita ug giingnan, "Mga kaigsoonan, nasayod kamo nga ang atong kauswagan naggikan niining pangitaa. 26Nakita ninyo ug nadungog ang gihimo niining tawhana nga ginganlag Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga dios nga gibuhat sa mga tawo dili tinuod nga mga dios ug daghan siyag nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibuok lalawigan sa Asia. 27Busa piligro nga ang atong pangita makabaton ug ngil-ad nga dungog. Ug dili kay kini lamang kondili hasta usab ang templo sa bantogang diyosa nga si Diana dili na magpulos ug mahanaw ang kabantog sa diyosa nga gisimba sa tanan dinhi sa Asia ug sa tibuok kalibotan!" 28Sa pagkadungog niini sa mga tawo naglagot sila pag-ayo ug naninggit, "Gamhanan si Diana sa Efeso!" 29Ug mikaylap ang kagubot sa tibuok siyudad. Unya si Gayo ug si Aristarco nga mga taga-Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw, gidakop sa mga tawo ug gidala ngadto sa tiyatro. 30Si Pablo mismo buot mosulti sa mga tawo apan gipugngan siya sa mga magtutuo. 31Pipila sa mga namunoan sa lalawigan nga mga higala ni Pablo ang nagpadala kaniya ug mensahe nga naghangyo nga dili siya moadto sa tiyatro. 32Niining higayona ang mga tawo nagkagubot ug nag-iyahay ug singgit ug kadaghanan kanila wala masayod nganong nagkatigom sila didto. 33Pipila kanila nagtuo nga si Alejandro maoy hinungdan sa kasamok tungod kay siya man ang gipaatubang sa mga Judio ngadto sa katawhan. Unya misenyas si Alejandro ug naninguha paghatag ug katin-awan ngadto sa mga tawo. 34Apan sa dihang nahibaloan nila nga Judio diay siya, naninggit silang tanan sulod sa mga duha ka oras, "Gamhanan si Diana sa Efeso!" 35Sa kataposan, ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom ra gayod sa mga tawo. Miingon siya kanila, "Mga taga-Efeso! Ang tanan nasayod nga ang Efeso mao ang magbalantay sa templo sa gamhanang Diana ug sa sagradong bato nga nahulog gikan sa langit. 36Walay makalimod niini, busa kalma lang ug ayaw kamo pagpinutong. 37Gidala ninyo dinhi kining mga tawhana bisan kon wala sila mangawat sa mga templo ni magpasipala sa atong diyosa. 38Busa kon si Demetrio ug ang iyang mga trabahador may sumbong batok kang bisan kinsa,aduna kitay hukmanan ug mga namunoan nga ilang kasumbongan. 39Apan kon aduna pa kamoy problema, husayon kini diha sa naandan nga tigom sa mga lungsoranon. 40Kay malagmit nga kitay pasanginlan sa kagubot nga nahitabo karon ug wala kitay igong katarongan nga ikahatag mahitungod niini." 41Human makasulti niini ang sekretaryo sa lungsod, gipapauli niya ang mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\