MGA BUHAT 2

1Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. 2Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitigoman. 3Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. 4Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalainlaing pinulongan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. 5Didto sa Jerusalem niadtong higayona, may mga Judio nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalainlaing nasod sa kalibotan. 6Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo kay ang tagsatagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsatagsa ka pinulongan sa mga namati. 7Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila, "Dili ba taga-Galilea man kining mga tawhana? 8Nganong nakasulti man sila sa atong tagsatagsa ka pinulongan? 9Dinhi kanato may mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10Frigia, Pampilia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cirene. Ang uban kanato taga-Roma 11nga mga Judio ug mga dili Judio nga nakabig sa tinuohan sa mga Judio. Ug may pipila pa kanato nga taga-Creta ug Arabia apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsatagsa ka pinulongan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios." 12Ug sa ilang katingala ug kalibog, nagpangutan-anay sila, "Unsa bay kahulogan niini?" 13Apan ang uban nagbugalbugal nga nag-ingon, "Ah, mga hubog kining mga tawhana." 14Unya mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, "Mga kaigsoonan kong Judio ug kamong tanan nga ania sa Jerusalem, pamatia ninyo ang akong isulti karon. 15Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihunahuna kay alas nuybe pa man lang karon sa buntag. 16Apan mao kini ang giingon ni propeta Joel: 17‘Mao kini ang akong buhaton sa kataposang mga adlaw, nag-ingon ang Dios: Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong Espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye magsulti sa mensahe sa Dios, ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon, ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. 18Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki ug babaye, ibubo ko ang akong Espiritu niadtong mga adlawa, ug magsulti sila sa mensahe sa Dios. 19Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan, ug mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna unyay dugo ug kalayo ug mabagang aso; 20mongitngit ang adlaw, ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo, sa dili pa moabot ang dako ug mahimayaong Adlaw sa Ginoo. 21Ug ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas!’ 22"Mga taga-Israel, pamati kamo! Si Jesus nga Nazaretnon usa ka tawo kansang diosnong awtoridad tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. 23Ang Dios, sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang kaniya sa krus. 24Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. 25Kay si David miingon mahitungod kaniya, ‘Ang Ginoo nag-una kanunay kanako; nag-uban siya kanako aron dili ako matarog. 26Tungod niini malipayon ang akong kasingkasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug magmalaomon ako bisan tuod mamatay ang akong lawas, 27kay dili mo man biyaan ang akong kalag didto sa Hades, sa kalibotan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. 28Gipakita mo kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi; ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay.’ 29"Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipodlipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya ug gilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. 30Usa siya ka propeta ug nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himoon niyang hari ang usa sa iyang mga kaliwat. 31Nasayod nang daan si David sa buhaton sa Dios busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon: ‘Wala siya biyai didto sa Hades; ang iyang lawas wala madugta.’ 32Gibanhaw sa Dios kining maong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. 33Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang Amahan ug ang inyo karong nakita ug nadungog mao na ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. 34Kay si David mismo wala mokayab sa langit. Apan miingon siya, ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lingkod sa akong tuo, 35hangtod nga himoon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan.’ 36"Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas!" 37Sa pagkadungog niini sa mga tawo, daw gikumot ang ilang kasingkasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, "Mga igsoon, unsa may among buhaton?" 38Unya miingon si Pedro kanila, "Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. 39Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo—ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya." 40Naghatag si Pedro ug daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, "Luwasa ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan!" 41Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlawa. 42Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. 43Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot ug katingala uban ang kahadlok. 44Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan. 45Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. 46Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa Templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasingkasing didto sa ilang mga balay. 47Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\