MGA BUHAT 20

1Sa pag-undang na sa kagubot, gitigom ni Pablo ang mga magtutuo ug human niya sila dasiga nanamilit siya kanila ug miadto sa Macedonia. 2Miagi siya niadtong mga dapita ug gidasig usab niya ang mga magtutuo didto. Unya miadto siya sa Grecia 3ug didto nagpabilin siyag tulo ka bulan. Nangandam na siya pag-adto sa Siria sa dihang nahibaloan niya nga ang mga Judio naglaraw sa pagpatay kaniya busa mibalik siya agi sa Macedonia. 4Si Sopater nga anak ni Piro nga taga-Berea mikuyog kaniya. Nanguyog usab sila si Aristarco ug si Segundo nga mga taga-Tesalonica, si Gayo nga taga-Derbe, si Timoteo ug sila si Tiquico ug Trofimo nga taga-lalawigan sa Asia. 5Miuna sila ug naghulat kanamo didto sa Troas. 6Unya pagkaliwas sa Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo, milawig kami gikan sa Filipos ug sa paglabay sa lima ka adlaw, nangabot kami sa Troas ug didto nagpabilin kamig usa ka semana. 7Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mogikan man siya sa pagkasunod adlaw. 8Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas diin kami nagtigom. 9Niadtong higayona, si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tawo. 10Apan nanaog si Pablo ug miyuko ug gigakos niya si Eutico. Unya miingon siya, "Ayaw kamog kabalaka kay buhi pa siya!" 11Unya mibalik si Pablo sa itaas ug gipikaspikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kaadlawon ug unya mibiya siya kanila. 12Buhi nga gidala sa mga tawo si Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo. 13Miuna kamig gikan ug milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo kay mao man kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbaktas man siya pag-adto didto. 14Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya ug mipadayon kami sa Mitilene. 15Gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Quio. Paglabay sa usa ka adlaw miabot kami sa Samo ug sa pagkasunod adlaw midangat sa Mileto. 16Mihukom si Pablo nga molabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asia kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. 17Samtang didto si Pablo sa Mileto gipasugoan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. 18Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo kon giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asia. 19Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Judio. 20Nasayod kamo nga wala akoy gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. 21Giawhag ko ang mga Judio ug ang mga dili Judio sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Jesus. 22Ug karon, minandoan sa Espiritu Santo, moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kon unsay mahitabo kanako didto. 23Ang nahibaloan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag siyudad naghulat kanako ang bilanggoan ug ang mga kasakit. 24Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Jesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa Maayong Balita sa grasya sa Dios. 25"Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa Gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. 26Busa niining adlawa sultihan ko kamo sa walay lipodlipod nga kon aduna man kaninyoy dili maluwas, ayaw ako ninyog basola 27kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyoan sa Dios. 28Bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amomahon. Atimana usab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang Anak. 29Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo ug wala silay sayloan sa panon sa mga magtutuo. 30May pipila unya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. 31Busa pagbantay gayod kamo ug hinumdomi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. 32"Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulondon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. 33Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. 34Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. 35Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Jesus, ‘Labaw nga bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.’" 36Human kini masulti ni Pablo, miluhod siya ug nag-ampo uban kanilang tanan. 37Nanghilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. 38Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\