MGA BUHAT 21

1Nanamilit kami kanila ug unya migikan. Midiritso kamig lawig paingon sa Cos. Sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Rodas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. 2Didto may sakayan nga moadto sa Fenicia busa nanakay kami. 3Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Cipre, milawig kami sa habagatan niini paingon sa Siria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. 4Sa nakit-an na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa Espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. 5Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan, uban sa ilang asawa ug mga anak, nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa siyudad ug didto sa baybayon nangluhod kaming tanan ug nag-ampo. 6Unya nanamilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila namauli. 7Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolemaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsoonan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. 8Sa pagkasunod adlaw migikan kami ug miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa pito ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. 9Siya may upat ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. 10Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. 11Miduol siya kanamo ug gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil ug kamot ug miingon, "Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo: ang tag-iya niining bakosa gaposon sa mga Judio sa Jerusalem sa ingon niining paagiha ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Judio." 12Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. 13Apan mitubag siya, "Nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol? Andam akong mabilanggo, ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus." 14Dili gayod namo siya kapugngan busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, "Matuman ang pagbuot sa Ginoo." 15Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. 16May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abotan. Si Mnason taga-Cipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo niadtong dapita. 17Sa pag-abot namo sa Jerusalem gidawat kami sa mga kaigsoonan sa dakong kahinangop. 18Sa pagkasunod nga adlaw si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakigkita kang Santiago. Ug ang tanang kadagkoan sa iglesia mitambong usab. 19Nangomusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Judio pinaagi kaniya. 20Sa nadungog nila kini, ilang gidayeg ang Dios. Unya ilang giingnan si Pablo, "Nasayod ka, igsoon, nga may linibo ka mga Judio nga nahimong mga magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa Balaod. 21May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Judio nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Judio kinahanglan magsalikway sa Balaod ni Moises ug nga dili na tulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Judio. 22Siguro gayod nga makabalita sila nga ania ka na. Unsaon na man niini karon? 23Mao kini ang angay mong buhaton: adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. 24Kuyog kanila ug apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo ug bayri ang ilang magasto unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo kondili nga nagtuman ka sa Balaod ni Moises. 25Apan bahin sa mga dili Judio nga nahimong mga magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon ug bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga diosdios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok ug sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas." 26Unya gidala ni Pablo ang mga tawo ug pagkasunod nga adlaw gibuhat niya ang seremonyas sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa Templo ug nagpahibalo kon kanus-a matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag usa kanila. 27Sa naghinapos na ang pito ka adlaw, may mga Judio nga taga lalawigan sa Asia nga nakakita kang Pablo didto sa Templo. Gihulhogan nila ang mga tawo aron magkagubot ug gidakop nila si Pablo. 28Unya naninggit sila, "Mga taga-Israel! Tabang kamo! Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tawo batok sa taga-Israel ug sa Balaod ni Moises ug niining Templo. Ug karon nagdala pa gayod siyag mga tawo nga dili Judio nganhi sa sulod sa Templo ug nagpasipala niining dapit nga balaan!" 29Ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nilag gidala siya ni Pablo didto sa Templo. 30Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok siyudad ug nagdinaganay ang tanang mga tawo, ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa Templo. Ug gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa Templo. 31Sa diha nga patyon na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundalohang Romanhon nakadawat ug balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. 32Dihadiha ang komandante mikuha ug mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tawo kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. 33Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, "Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat?" 34Apan nagkalainlain ang tubag sa mga tawo. Tungod sa kaguliyang sa mga tawo wala makatino ang komandante kon unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. 35Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tawo 36nga nagsunod ug naninggit, "Patya siya!" 37Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante, "Mahimo bang makasulti ako kanimo?" Ang komandante mitubag, "Makasulti ka diayg Grego? 38Dili diay ikaw kadtong Ehiptohanon nga sa dili pa lang dugay mialsa batok sa kagamhanan ug nangulo sa 4,000 ka armadong mga rebelde didto sa mga dapit nga awaaw!" 39Si Pablo mitubag, "Usa ako ka Judio, natawo sa Tarso sa Cilicia ug nagpuyo sa usa ka dakong siyudad. Kon mahimo, pasultiha ako sa katawhan." 40Gitugotan siya sa komandante busa mitindog si Pablo sa hagdanan ug gisenyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulongang Hebreo:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\