MGA BUHAT 22

1"Mga kaigsoonan ug mga ginikanan, pamatia ako nga manalipod sa akong kaugalingon!" 2Sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinulongang Hebreo labi pa silang mihilom. Ug si Pablo mipadayon: 3"Usa ako ka Judio nga natawo sa Tarso sa Cilicia apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudloan ako sa Balaod sa atong mga katigulangan sa higpit nga pamaagi ug madasigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. 4Wala ko lung-i paglutos ang mga tawo nga nagsunod sa Dalan. Akong gipadakop ug gipabilanggo ang mga lalaki ug mga babaye. 5Ang Pangulong Pari ug ang Labawng Hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akog mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsoonang Judio sa Damasco busa miadto ako didto aron pagdakop niining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silotan. 6"Udtong tutok kadto samtang nagpanaw ako ug nagkaduol sa Damasco, mikalit pagdan-ag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. 7Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, ‘Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo man ako?’ 8Unya nangutana ako, ‘Kinsa ka ba, Ginoo?’ Ug mitubag siya, ‘Ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos.’ 9Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako. 10Ug nangutana ako, ‘Unsa may buhaton ko, Ginoo?’ Ug miingon siya kanako, ‘Tindog ug lakaw ngadto sa Damasco ug didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo.’ 11Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. 12"Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong Balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Judio nga nagpuyo sa Damasco. 13Miduol siya kanako ug mitindog sa akong kiliran ug miingon, ‘Igsoong Saulo, makakita ka na!’ Ug niadto gayong higayona nahibalik ang akong panan-aw ug nakita ko si Ananias. 14Unya miingon siya, ‘Ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubut-on ug makakita sa iyang Matarong nga Sulugoon ug makadungog kaniya. 15Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita ug nadungog. 16Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan.’ 17"Unya mibalik ako sa Jerusalem. Ug samtang nag-ampo ako didto sa Templo nakakita akog panan-awon 18diin akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, ‘Biya dayon sa Jerusalem kay ang mga tawo dinhi dili modawat sa imong pagsaksi kanako.’ 19Apan mitubag ako, ‘Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga ug gidakop ko ug gibun-og kadtong nagtuo kanimo. 20Ug sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban nagtan-aw ako ug miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya.’ 21Ug ang Ginoo miingon kanako, ‘Lakaw na! Paadtoon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Judio.’" 22Dinhi ra kutob ang pagpamati sa mga tawo kaniya. Unya naninggit sila, "Patya siya! Dili siya angay mabuhi!" 23Naniyagit sila ug nagwarawara sa ilang mga kupo ug nangitsag yuta. 24Ang Romanhong komandante misugo sa iyang mga tawo sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo ug paglatos kaniya aron ilang sukitsukiton ngano nga ang mga Judio naninggit man sa ingon niini batok kaniya. 25Apan sa dihang gigapos na siya nila aron latoson, miingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog didto, "Subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanhong lungsoranon nga wala pa kahukmi?" 26Sa pagkadungog sa kapitan niini miadto siya sa komandante ug miingon, "Unsa may imong buhaton karon? Kanang tawhana usa ka Romanhong lungsoranon!" 27Busa ang komandante miadto kang Pablo ug nangutana, "Sultihi ako, Romanhong lungsoranon ka ba?" "Oo," mitubag si Pablo. 28Ang komandante miingon, "Dako akog nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsoranon." Unya mitubag si Pablo, "Apan ako natawo nga Romanhon." 29Dihadiha nanibog ang mga tawo nga mosukitsukit unta kang Pablo ug nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapos sa kadena usa diay ka Romanhong lungsoranon. 30Ang komandante buot motino kon unsa gayod ang sumbong sa mga Judio batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang tibuok Labawng Hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\