MGA BUHAT 23

1Gitan-aw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa Labawng Hukmanan ug giingnan, "Mga igsoon, sukad kaniadto hangtod karon hinlo ang akong tanlag mahitungod sa akong kinabuhi atubangan sa Dios." 2Ang Pangulong Pari nga si Ananias misugo niadtong mga tawo nga nagtindog duol kang Pablo nga siya ilang sagpaon. 3Ug si Pablo miingon kaniya, "Silotan ka unta sa Dios—ikaw nga nagpakaaron-ingnon! Anaa ka diha aron paghukom kanako sumala sa Balaod apan gilapas mo ang Balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako!" 4Ang mga tawo nga didto duol ni Pablo miingon kaniya, "Giinsulto mo ang Pangulong Pari sa Dios!" 5Si Pablo mitubag, "Mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya mao diay ang Pangulong Pari. Ang kasulatan nag-ingon, ‘Ayaw pagsultig daotan batok sa pangulo sa imong katawhan.’" 6Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa Labawng Hukmanan, "Mga igsoon, ako Pariseo ug anak pa gayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay!" 7Sa pagsulti gayod niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduseo nagkalalis ug nabahin ang pundok 8kay ang mga Saduseo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. 9Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, "Wala kami nakitang buhat nga daotan niining tawhana! Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayod kaniya!" 10Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kuniskunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo. 11Nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, "Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma." 12Sa pagkabuntag nagtigom ang pipila ka mga Judio ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. 13Kapin sila sa 40 ka tawo. 14Unya nangadto sila sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga kadagkoan sa mga Judio ug miingon, "Nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. 15Busa uban sa Labawng Hukmanan pahibaloa ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaninyo si Pablo sa tuyo kunohay nga buot kamong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi." 16Apan ang anak nga lalaki sa igsoong babaye ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. 17Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan, "Dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siyay isulti kaniya." 18Busa gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, "Ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dad-on kining batan-on nganhi kay aduna kuno siyay isulti kanimo." 19Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on ug gidala niya sa layolayo ug gipangutana, "Unsa may imong isulti kanako?" 20Ang batan-on miingon, "Nagkauyon ang kadagkoan sa mga Judio nga ugma hangyoon ka nila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa Labawng Hukmanan sa tuyo kunohay nga buot silang magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. 21Apan ayaw sila tuohi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nag-atang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom." 22Ang kapitan miingon, "Ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini." Ug gipapauli niya ang batan-on. 23Unya gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan ug giingnan, "Andama ang 200 ka sundalo aron paadtoon sa Cesarea karong alas nuybe sa gabii. Pakuyogi sila ug 70 ka sundalo nga magkabayo ug 200 ka sundalo nga magdalag bangkaw. 24Pag-andam usab ug mga kabayo nga kasakyan ni Pablo ug paniguroa ninyo nga mahidangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. 25Unya ang komandante nagsulat niining mosunod: 26"Gikan ni Claudio Lisias ngadto sa halangdong Gobernador Felix: Komusta! 27Kining tawhana gidakop sa mga Judio ug ila untang patyon. Apan akong nahibaloannga siya usa diay ka Romanhong lungsoranon busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. 28Ug tungod kay buot akong masayod kon unsa ang ilang sumbong batok kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang Labawng Hukmanan. 29Unya nasayran ko nga wala siyay nabuhat nga tungod niini angay siyang patyon o bilanggoon kay ang sumbong batok kaniya may kalabotan man lamang sa ilang balaod. Ug sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Judio nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Unya giingnan ko ang nagsumbong kaniya nga anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong." 31Busa niadtong gabhiona, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo ug gidala ngadto sa Antipatris. 32Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang namalik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. 33Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. 34Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kon taga diin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga-Cilicia, 35miingon siya, "Husayon ko ang imong kaso inig-abot sa mga nagsumbong kanimo." Ug gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\