MGA BUHAT 24

1Tapos sa lima ka adlaw ang Pangulong Pari nga si Ananias miadto sa Cesarea uban sa pipila ka mga kadagkoan ug sa usa ka abogado nga ginganlag Tertulo. Miatubang sila kang Gobernador Felix ug mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. 2Gipatawag si Pablo sa gobernador ug sa diha na siya, si Tertulo miingon: "Halangdong Felix! Ang imong maalamong pagpangulo nakahatag kanamo ug kalinaw sulod sa taas nga panahon ug daghang mga kausaban ang imong nahimo alang sa kaayohan niining nasora. 3Sa tanang dapit ug sa tanang panahon gikalipay namo kini pag-ayo ug mapasalamaton kaayo kami kanimo. 4Dili ako buot mag-usik sa imong panahon, busa naghangyo ako nga imong pamation kining mubo namong isulti. 5Nakit-an namo nga kining tawhana samokan kaayo ug tigpasiugdag mga kagubot sa mga Judio sa tibuok kalibotan ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. 6Misulay gani siya sa pagpasipala sa Templo apan amo siyang gidakop. 8Kon sukitsukiton mo kining tawhana masayran mo ang tanan mahitungod sa among sumbong batok kaniya." 9Ang mga Judio midason sa sumbong ug miingon nga kining tanan pulos tinuod. 10Unya ang gobernador misenyas kang Pablo sa pagsulti ug si Pablo miingon, "Nasayod ako nga ikaw maoy maghuhukom niining nasora sulod sa daghang mga tuig busa gikalipay ko ang pagpanalipod sa akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. 11Kon imong susihon masuta mo nga wala pay 12 ka adlaw sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron pagsimba. 12Ang mga Judio dili makapamatuod nga nakiglantugi ako kang bisan kinsa didto sa Templo ug dili sila makapamatuod nga nagpagubot ako sa katawhan didto sa mga sinagoga o bisan diing dapita sa siyudad. 13Ug wala usab silay ikapakitang pruyba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. 14Hinuon angkonon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan pinaagi sa pagsunod sa Dalan nga ilang giingon nga bakak kuno. Nagtuo usab ako sa tanang butang nga nasulat sa Balaod ni Moises ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. 15Sama kanila naglaom ako sa Dios nga iyang banhawon ang tanang mga patay, maayo ug daotan. 16Busa kanunay kong gipaningkamotan ang pagbaton ug malinis nga tanlag atubangan sa Dios ug sa mga tawo. 17"Human sa pipila ka tuig nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako didto aron sa paghatod sa mga hinabang alang sa akong mga kaigsoonang Judio ug aron sa paghalad. 18Hikaplagan ako nila nga naghalad didto sa Templo tapos ko mabuhat ang seremonyas sa pagpanghinlo. Wala akoy kaubang mga tawo ug walay kasamok nga nahitabo. 19Apan didtoy pipila ka mga Judio nga taga lalawigan sa Asia. Kadto unta sila ang angay nga moatubang kanimo ug mopasaka sa ilang sumbong kon ugaling may ikasumbong man sila batok kanako 20o ipasulti ba hinuon niining mga tawhana ang sala nga akong nahimo sa dihang miatubang ako sa Labawng Hukmanan. 21Apan tinuod nga sa dihang miatubang ako kanila, miingon ako, ‘Ako gihusay karon sa inyong atubangan tungod lamang kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay.’" 22Unya si Felix nga nasayod kaayo mahitungod sa Dalan mitapos sa husay. Miingon siya kanila, "Hukman ko ang inyong kaso inig-abot ni Komandante Lisias." 23Unya gisugo niya ang kapitan nga gitugyanan kang Pablo nga pabantayan siya, apan hatagan lang ug diyutayng kagawasan ug tugotan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga gikinahanglan. 24Tapos sa pipila ka adlaw miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusila nga usa ka Judio. Unya gipatawag si Pablo ni Felix ug namati siya kaniya nga nagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Cristo Jesus. 25Apan sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa kinabuhing matarong, sa pagpugong sa kaugalingon ug sa umaabot nga Adlaw sa Paghukom, nakuyawan si Felix ug miingon, "Makalakaw ka na! Ipatawag ko ra unya ikaw kon may higayon ako." 26Apan ang tinuod mao nga nagpaabot siya nga subornohan ni Pablo busa makadaghan niya ipatawag siya aron makighinabi kaniya. 27Tapos sa duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo ingon nga gobernador. Buot si Felix magpahimuot sa mga Judio busa wala niya buhii si Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\