MGA BUHAT 25

1Tulo ka adlaw sukad sa pag-abot ni Festo sa lalawigan sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem. 2Didto ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga namunoan sa mga Judio mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. Gihangyo nila si Festo, 3"Paanhia si Pablo sa Jerusalem." Gihimo nila kini aron ilang atangan si Pablo ug patyon sa dalan. 4Apan si Festo mitubag, "Si Pablo gibilanggo didto sa Cesarea ug sa dili madugay ako mismo mobalik didto. 5Busa paubana kanako sa Cesarea ang inyong mga pangulo ug pasakai siyag sumbong kon ugaling may nabuhat siyang kalapasan." 6Nagpabilin si Festo uban kanila ug laing walo o napulo ka adlaw ug unya miadto siya sa Cesarea. Sa pagkasunod adlaw misugo siya nga paatubangon kaniya si Pablo didto sa hukmanan. 7Sa pag-abot ni Pablo, ang mga Judio nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya ug nagpasakag bug-at nga mga sumbong batok kaniya nga wala gayod nila kapamatud-i. 8Apan si Pablo nanalipod sa iyang kaugalingon sa pag-ingon, "Wala ako makalapas sa Balaod sa mga Judio o sa Templo o sa Emperador sa Roma." 9Apan si Festo buot magpahimuot sa mga Judio busa gipangutana niya si Pablo, "Gusto ka bang moadto sa Jerusalem aron adto ka didto nako husaya?" 10Si Pablo miingon, "Ania ako nagbarog atubangan sa hukmanan sa Emperador diin ako angay nga husayon. Sumala sa imong nahibaloan pag-ayo wala akoy nabuhat nga kalapasan batok sa mga Judio. 11Kon nakalapas ako sa balaod ug nakabuhat ug bisan unsa nga angay akong silotan sa kamatayon, dili ako mohangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kon walay kamatuoran ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Naghangyo ako nga isang-at ngadto sa Emperador ang akong kaso." 12Unya human makigsulti si Festo sa iyang mga magtatambag, miingon siya kang Pablo, "Kay mao man kaha nay imong gusto, adto ka sa Emperador!" 13Wala madugay, si Hari Agripa ug si Bernice miabot sa Cesarea aron paghimamat kang Festo. 14Human sa pipila ka adlaw nga pagpabilin didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, "Aniay binilanggo dinhi nga wala buhii ni Felix 15ug sa akong pag-adto sa Jerusalem ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga Judio mipasakag sumbong batok kaniya ug gihangyo ako nila nga silotan ko siya. 16Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kon wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. 17Busa sa ilang pag-abot dinhi wala ako maglangan ug sa pagkasunod nga adlaw gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. 18Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. 19Nagbangi lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. 20Ug tungod kay wala ako mahibalo kon unsay akong buhaton niining kasoha, gipangutana ko si Pablo kon buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto husaya. 21Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang Emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisohon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa Emperador." 22Si Agripa miingon kang Festo, "Gusto akong mamati niining tawhana." Ug si Festo mitubag, "Makapamati ka kaniya ugma." 23Sa pagkasunod nga adlaw miabot si Agripa ug si Bernice uban sa harianong pasundayag kinuyogan sa mga pangulo sa kasundalohan ug sa mga kadagkoan sa siyudad. Unya misugo si Festo nga paatubangon si Pablo. 24Si Festo miingon, "Hari Agripa ug kamong tanan nga ania dinhi: Ania kining tawo nga gipasakaag mga sumbong sa tanang mga Judio dinhi ug sa Jerusalem. Maoy ilang singgit nga siya angayng patyon. 25Apan wala akoy nakita nga may nabuhat siya nga angayng silotan sa kamatayon. Ug kay mihangyo man siya nga isang-at ngadto sa Emperador ang iyang kaso, mihukom ako nga ipadala siya ngadto kaniya. 26Apan tungod kay wala man akoy bisan unsa nga ikasulat mahitungod kaniya ngadto sa Emperador, gipaatubang ko siya dinhi kaninyo—labi na kanimo, Hari Agripa!—aron tapos mausisa ang iyang kaso, aduna na akoy ikasulat. 27Kay daw dili makataronganon alang kanako ang pagpadalag binilanggo sa walay pagtino sa mga sumbong nga gipasaka batok kaniya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\