MGA BUHAT 26

1Si Agripa miingon kang Pablo, "Gitugotan ka pagpanalipod sa imong kaugalingon." Unya giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon: 2"Hari Agripa, giisip ko nga ako palaran tungod kay karong adlawa sa imong atubangan makapanalipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Judio, 3labi na gayod kay sinati ka man kaayo sa tanang pamatasan ug mga kabangian sa mga Judio. Busa naghangyo ako kanimo sa pagpamati kanako uban ang pailob. 4"Ang tanang Judio nasinati sa akong pagkinabuhi sukad sa akong pagkabatan-on didto sa akong kaugalingong nasod ug sa Jerusalem. 5Kon gusto lamang sila, makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako nga usa sa mga Pariseo, ang labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon. 6Ug karon ania ako sanglit gikiha man tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa atong katigulangan— 7ang saad nga gilaoman nga madawat sa 12 ka banay sa atong katawhan samtang nagsimba sila sa Dios adlaw ug gabii. Ug tungod sa maong paglaom, Kamahalan, gikiha ako sa mga Judio! 8Nganong dili man gayod kamo makatuo nga banhawon sa Dios ang mga patay? 9"Ako mismo mituo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Jesus nga taga-Nazaret. 10Mao kini ang akong gibuhat didto sa Jerusalem. Gihatagan akog awtoridad sa mga kadagkoan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang mga magtutuo ug sa dihang gisilotan sila sa kamatayon, miuyon ako sa hukom. 11Sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinagoga ug gipugos pagpabiya sa ilang pagtuo. Dako kaayo ang akong kasuko nga tungod niini gigukod ko pa sila hangtod sa mga siyudad sa laing nasod. 12"Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkoan sa mga pari. 13Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako, Kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. 14Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulongang Hebreo, ‘Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy.’ 15‘Kinsa ka man, Ginoo?’ nangutana ako. Ug ang Ginoo mitubag, ‘Ako si Jesus nga imong gilutos. 16Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himoon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon ug ang ako unyang ipakita kanimo. 17Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Judio nga mao ang katawhan nga paadtoan ko kanimo. 18Ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios.’ 19"Busa, Hari Agripa, wala ako mosupak sa panan-awon nga gikan sa langit. 20Nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Judio ug sa mga dili Judio nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. 21Tungod niini, gidakop ako sa mga Judio didto sa Templo ug ila unta akong patyon. 22Apan hangtod niining adlawa gibuligan ako sa Dios busa ania ako nagmatuod ngadto sa tanan, timawa siya o bantogan. Ang gisulti ko mao lamang gayod ang gisulti sa mga propeta ug ni Moises nga mahitabo: 23nga ang Mesiyas kinahanglang mamatay ug siya mao ang unang mabanhaw gikan sa mga patay aron pagsangyaw sa mensahe sa kahayag ngadto sa mga Judio ug sa mga dili Judio." 24Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon niining paagiha, gisinggitan siya ni Festo, "Nabuang ka, Pablo! Ang naghinobra mong kahibalo maoy nakapabuang kanimo!" 25Apan si Pablo mitubag, "Wala ako mabuang, Talahurong Festo! Ang akong gisulti matuod ug tarong. 26Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipodlipod kay nasayod man siya niining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan kay wala man kini mahitabo sa tago. 27Hari Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ako nga nagtuo ka!" 28Si Agripa miingon kang Pablo, "Nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagka-Cristohanon sulod lamang sa mubong panahon?" 29Si Pablo mitubag, "Sa madugay o madali, ang akong pag-ampo sa Dios mao nga ikaw ug kamong tanan nga namati kanako karon mahisama kanako apan dili kinadenahan!" 30Unya mitindog ang hari, ang gobernador, si Bernice ug ang tanang nanambong uban nila 31ug sa ilang pagpahawa, nag-ingnanay sila, "Kining tawhana dili angay patyon o bilanggoon kay wala man siyay nahimong daotan." 32Unya si Agripa miingon kang Festo, "Kining tawhana mahimo untang buhian kon wala pa niya isang-at ngadto sa Emperador ang iyang kaso."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\