MGA BUHAT 27

1Sa dihang gikauyonan nga molawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo ug ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Julio, usa ka kapitan sa Romanhong kasundalohan nga ginganlag "Kasundalohan sa Emperador." 2May barko nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dunggoanan sa lalawigan sa Asia. Misakay kami ug milawig. Mikuyog kanamo si Aristarco nga taga-Tesalonica, usa ka siyudad sa Macedonia. 3Sa pagkasunod adlaw miabot kami sa Sidon. Si Julio maayo kaayo kang Pablo ug gitugotan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. 4Unya mipadayon kami sa among panaw ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Cipre. 5Milabang kami sa dagat atbang sa Cilicia ug Pampilia ug miabot sa Mira sa Licia. 6Didto, ang kapitan nakakita ug barko nga gikan sa Alejandria nga moadto sa Italia busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. 7Hinay ang among paglawig sulod sa pipila ka adlaw ug tapos namo hiagii ang dakong kalisod miabot kami atbang sa lungsod sa Nido. Ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Creta atbang sa Salmone. 8Namidpid kami sa kabaybayonan ug uban sa dakong kalisod miabot kami sa dapit nga ginganlag Mga Maayong Dunggoanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. 9Nagpabilin kami didto ug dugay hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang pagpanaw sa kadagatan kay milabay na man ang Adlaw sa Pagtubos. Busa gitambagan sila ni Pablo, 10"Mga higala, nasabot ko nga makuyaw na ang atong panaw ug moabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko ingon man sa atong kinabuhi." 11Apan ang kapitan sa mga sundalo mas mituo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kay kang Pablo. 12Ang dunggoanan dili maayong dapit nga katagoan sa panahon sa tingtugnaw busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon paglawig ug sa pagpaningkamot pagdunggo sa Fenicia. Usa kini ka dunggoanan sa Creta nga nag-atubang sa habagatang-kasadpan ug sa amihanang-kasadpan ug makatago sila didto sa panahon sa tingtugnaw. 13Unya misugod paghuros sa hinay ang habagat ug ang mga tawo nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Creta. 14Apan wala madugay mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanang sidlakan. 15Mihampak kini sa barko ug sanglit dili na man namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. 16Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Clauda. Unya among gipahigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili malunod. 17Gikarga nila kini ug unya ang barko gihigtan nilag mga pisi aron malig-on. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtis, gihipos nila ang layag ug nagpaanod na lang sila. 18Mipadayon pagkusokuso ang kusog nga unos busa sa pagkasunod nga adlaw gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko 19ug sa sunod pa gayod nga adlaw ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. 20Sulod sa daghang mga adlaw wala namo makita ang adlaw ug ang mga bituon ug mipadayon paghuros ang makusog nga hangin. Sa kataposan nawad-an kamig paglaom nga maluwas pa. 21Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tawo walay kaon, mitindog si Pablo ug miingon, "Mga higala, kon namati pa lang unta kamo kanako ug wala molawig gikan sa Creta, dili unta kita mahiagom niining tanang kadaot ug kapildihan. 22Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. 23Kay kagabii ang Dios nga maoy nanag-iya kanako ug maoy akong gisimba nagpadalag anghel 24nga miingon kanako, "Pablo! ‘Ayaw kahadlok! Kinahanglan moatubang ka sa Emperador ug ang Dios, sa iyang kaayo, moluwas kaninyong tanan tungod kanimo.’ 25Busa salig kamo kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako. 26Apan idagsa kita ngadto sa laing pulo." 27Sa pagka-ika-14 ka gabii, gianod pa gihapon kami ngadto sa Adria. Sa pagkatungang gabii, ang mga tripulante nakamatikod nga nagkaduol kamig yuta. 28Busa ilang gisukod ang giladmon sa tubig pinaagig pisi nga sa tumoy may gihigot nga pabug-at ug nasuta nila nga ang giladmon 20 ka dupa. Ug sa unahan ug diyutay gisukod na usab nila ug nasuta nila nga 15 na lamang ka dupa ang giladmon. 29Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga bato, miariya silag upat ka angkla sa ulin ug nag-ampo nga mabuntag na unta. 30Ang mga tripulante buot mobiya sa barko busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong. 31Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundalohan ug sa mga sundalo, "Kon kining mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo mangaluwas." 32Busa giputol sa mga sundalo ang mga pisi nga naggaid sa sakayan ug gipasagdan kini nga ianod. 33Hapit na kadto mabuntag ug giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon, "Napulog-upat na ka adlaw karon sa inyong pagpaabot ug wala gayod kamoy kaon. 34Busa naghangyo ako kaninyo pagkaon aron kamo mabaskog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo." 35Unya mikuhag pan si Pablo, nagpasalamat sa Dios atubangan nilang tanan ug gipikaspikas niya kini ug gikaon. 36Ug nadasig silang tanan ug nangaon usab sila. 37Kaming tanan 276 ka buok. 38Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabug-atan ang barko. 39Sa pagkabuntag na, wala maila sa mga tripulante kon unsa kadtong dapita apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapyahan ug mihukom sila nga ipasangad didto ang barko kon ugaling mahimo. 40Busa giputol nila ang mga higot sa angkla ug kini gibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gihigot sa mga timon. Unya giisa nila ang layag didto sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. 41Apan nahipunta ang barko sa mabawng dapit ug nasangad. Ang dulong niini miungot ug wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dagkong mga balod. 42Naglaraw unta ang mga sundalo sa pagpatay sa tanang mga binilanggo aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon ug makapuga. 43Apan ang kapitan sa kasundalohan buot moluwas kang Pablo busa gisanta niya sila. Unya ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak ug gipalangoy ngadto sa baybayon ug 44ang uban gipasunod niya nga mag-abay sa mga tabla o sa bisan unsang gubang bahin sa barko. Sa ingon niini, nakaabot kaming tanan sa baybayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\