MGA BUHAT 28

1Sa nakalingkawas na kami sa kadaot ug nakaabot na sa baybayon, nahibaloan namo nga ang pulo ginganlag Malta. 2Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto. Unya miulan ug kay tugnaw man ang panahon, nagdaob sila ug giabiabi nila kaming tanan. 3Unya namunit si Pablo ug mga igsusugnod ug sa iyang pagbutang niini sa kalayo migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibalikos sa iyang kamot. 4Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo ug nag-ingnanay sila, "Mamumuno tingali kining tawhana apan ang hustisya dili gayod motugot nga mabuhi siya bisan kon nakalingkawas na siya sa dagat." 5Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayod siya maunsa. 6Nagpaabot sila nga manghupong siya o mokalit pagkatumba ug mamatay. Apan tapos sa dugaydugayng pagpaabot nakita nila nga wala siya maunsa busa nausab ang ilang hunahuna ug miingon sila, "Usa siya ka dios!" 7Dili layo niadtong dapita mao ang kayutaan ni Publio nga maoy pangulo sa isla. Giabiabi niya kami didto sulod sa tulo ka adlaw. 8Niadtong higayona ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan ug gidisenteriya. Miduaw si Pablo sa masakiton ug nag-ampo. Gitapion niya ang iyang kamot sa masakiton ug naayo kini. 9Pagkahitabo niini, nangadto kang Pablo ang tanang masakiton didto sa pulo ug nangaayo sila. 10Unya gihatagan kami nilag daghang mga gasa ug sa among paggikan ila pa kaming gipabalonan sa among gikinahanglan sa panaw. 11Paglabay sa tulo ka bulan milawig kami nga sakay sa sakayan nga gikan sa Alejandria. Ang maong sakayan nga didto sa isla sa panahon sa tingtugnaw ginganlag "Ang Kaluha nga Dios." 12Miabot kami sa siyudad sa Siracusa ug nagpabilin kami didto sulod sa tulo ka adlaw. 13Gikan didto milawig kami ug miabot sa siyudad sa Regio. Sa pagkasunod nga adlaw mihuros ang habagat ug sa ikaduhang adlaw miabot kami sa lungsod sa Puteoli. 14Didto gikahimamat namo ang pipila ka magtutuo nga mihangyo kanamo sa pagpabilin uban kanila sa usa ka semana. Ug unya miabot kami sa Roma. 15Ang mga kaigsoonan sa Roma nakabalita mahitungod kanamo ug nangadto sila bisan kadtong layo kaayo nga gikan sa Taboan ni Apio ug sa Tulo ka Abotanan aron sa pagsugat kanamo. Sa pagkakita ni Pablo kanila, nadasig siya ug nagpasalamat sa Dios. 16Pag-abot namo sa Roma, gitugotan si Pablo pagpuyo nga siya ra apan gipabantayan ug usa ka sundalo. 17Unya tapos sa tulo ka adlaw nagpatawag ug tigom si Pablo sa mga kadagkoan sa mga Judio didto. Ug sa nagkatigom na sila miingon siya kanila, "Mga igsoon, bisag wala akoy nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gibilanggo ako didto sa Jerusalem ug gitugyan ngadto sa mga Romanhon. 18Gisukitsukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala akoy nabuhat nga angay silotan sa kamatayon. 19Apan sa dihang misupak ang mga Judio, napugos ako pag-apilar ngadto sa Emperador, bisan tuod wala akoy sumbong batok sa akong katawhan. 20Busa mihangyo ako sa pagpakigkita ug pagpakigsulti kaninyo kay ako karon nabilanggo tungod ug alang sa paglaom sa katawhan sa Israel." 21Sila miingon kaniya, "Wala kami makadawat ug sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea ug walay mga igsoon nato nga gikan didto nga nagbalita o nagsultig daotan mahitungod kanimo. 22Apan buot kaming masayod sa imong mga hunahuna kay nahibalo kami nga bisan diin, ang mga tawo nagsulti batok niining maong pundok." 23Busa nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo ug sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabotan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe ug gipamatud-an ang mahitungod sa Gingharian sa Dios. Naninguha usab siya nga motuo sila kang Jesus pinasikad sa Balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. 24Ang pipila kanila mituo sa iyang gisulti, apan ang uban wala. 25Wala sila magkauyon ug namiya sila human isulti ni Pablo kining mosunod: "Tinuod gayod ang giingon sa Espiritu Santo pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan! 26Kay matod niya: ‘Adtoa ug sultihi kining katawhan: Bisag unsaon ninyog pamati, dili gayod kamo makasabot; bisag unsaon ninyog tan-aw dili gayod kamo makakita. 27Tungod kay kining mga tawhana gahig ulo; gisap-ongan nila ang ilang mga dalunggan, ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay tingali unyag makakita sila, ug makadungog, ug makasabot, ug modangop kanako aron ayohon ko sila.’" 28Ug gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon, "Busa angay ninyong hibaloan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Judio ug mamati sila niini!" 30Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabiabi niya ang tanan nga miduaw kaniya. 31Gisangyaw niya ang Gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\