MGA BUHAT 3

1Usa niana ka adlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa Templo sa alas tres sa hapon, ang takna sa pag-ampo. 2Didto sa ganghaan nga ginganlag Matahom, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa Templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. 3Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga mosulod na sa Templo, nagpakilimos siya kanila. 4Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami!" 5Busa mitutok ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siyag limos. 6Apan miingon si Pedro, "Wala akoy salapi o bulawan apan ihatag ko kanimo ang ania kanako: sa ngalan ni Jesu-Cristo nga Nazaretnon, tindog ug lakaw!" 7Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Dihadiha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. 8Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa Templo. Siya naglakaw nga nagluksolukso ug nagdayeg sa Dios. 9Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Dios 10ug nailhan nila nga siya mao diay ang makililimos nga naglingkoran didto sa ganghaan nga Matahom sa Templo ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. 11Samtang nangupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tawo natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag Beranda ni Solomon. 12Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutokan? Naghunahuna ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiosnon? 13Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang Sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato inyo siyang gisalikway bisan ug buhian unta siya ni Pilato. 14Siya ang Balaan ug ang Matarong apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. 15Ug gipatay ninyo ang Tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. 16Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituohan maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. 17"Ug karon, mga kaigsoonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. 18Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. 19Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Kon himoon ninyo kini, 20moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. 21Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. 22Kay si Moises miingon, ‘Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo ug propeta nga inyong kaliwat ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. 23Ang dili motuman sa isulti sa maong propeta hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puohon.’ 24Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod niining mga adlawa. 25Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabotan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, ‘Pinaagi sa imong kaliwat panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta.’ 26Busa gipili sa Dios ang iyang Sulugoon ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadaotan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\