MGA BUHAT 4

1Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga guwardiya sa Templo ug sa mga Saduseo. 2Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. 3Busa ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay gabii na man kadto. 4Apan daghan niadtong nakabati sa mensahe ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot na ug mga 5,000 . 5Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkoan sa mga Judio ug ang mga magtutudlo sa Balaod nagtigom sa Jerusalem. 6Nakigkita sila sa Pangulong Pari nga si Annas ingon man kang Caifas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. 7Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, "Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo ug kang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo?" 8Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, "Mga pangulo ug kadagkoan sa katawhan: 9kon kami gisukitsukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, 10angay gayod nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesu-Cristo nga Nazaretnon—kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. 11Si Jesus mao ang gihisgotan sa Kasulatan nga nag-ingon, ‘Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato.’ 12Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato." 13Ang mga sakop sa Labawng Hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisogon ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala diay makaeskuyla. Ug nasayran nila nga mga kauban diay sila ni Jesus kaniadto. 14Apan wala silay ikasulti kay nakita man gayod nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. 15Busa gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa Labawng Hukmanan ug nagpangutan-anay sila, 16"Unsa may atong buhaton niining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod niini. 17Apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitaboa- ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti - mahitungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa." 18Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayod sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. 19Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo! Hain may matarong sa atubangan sa Dios: ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? 20Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog." 21Tungod niini, gipasidan-an sila pag-ayo sa Labawng Hukmanan ug unya gibuhian. Wala silay kapasikaran aron pagsilot kanila kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios tungod sa nahitabo. 22Ang tawo nga gihimoan niining milagroha kapin na sa 40 ang panuigon. 23Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkoan sa mga pari ug sa kadagkoan sa lungsod. 24Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, "Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila! 25Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David nga imong sulugoon nga gilamdagan sa Espiritu Santo: ‘Nganong nasuko man ang mga dili Judio? Ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan? 26Nangandam ang mga hari sa kalibotan, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas.’ 27Kay sa pagkatinuod, niining maong siyudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Judio ug sa mga taga-Israel batok kang Jesus, ang balaan mong Sulugoon nga imong gidihogan. 28Apan pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. 29Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. 30Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong Sulugoon nga si Jesus." 31Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitigoman. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. 32Ang pundok sa mga magtutuo nagkahiusa sa hunahuna ug kasingkasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kondili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. 33Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. 34Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini 35ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahinbahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsatagsa sumala sa ilang gikinahanglan. 36Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga-Cipre nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe (nga sa ato pa, "Ang Magdadasig"), 37mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\