MGA BUHAT 5

1May managtiayon nga si Ananias ug si Safira nga mibaligya sa ilang katigayonan. 2Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. 3Si Pedro miingon kaniya, "Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayonan? 4Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayonan, imo kadto. Ug sa dihang nabaligya na, ang halin imo gihapon. Karon, nganong namakak ka man? Dili ang mga tawo ang imong gibakakan kondili ang Dios!" 5Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. 6Unya nanuol ang mga batan-ong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. 7Sa paglabay sa mga tulo ka oras misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa nahitabo. 8Si Pedro miingon kaniya, "Tug-ani ako, mao ra ba kini ang halin sa inyong katigayonan?" Si Safira mitubag, "Oo, mao ra kana." 9Busa si Pedro miingon kaniya, "Nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tawo nga naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan ug dad-on ka usab nila sa gawas!" 10Dihadiha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Busa giyayongan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. 11Nangahadlok pag-ayo ang tibuok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini. 12Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Nagtiguman ang tanang mga magtutuo didto sa Beranda ni Solomon. 13Walay taga gawas nga nangahas pagtipon kanila bisan tuod ug gitamod sila pag-ayo sa mga tawo. 14Apan misamot kadaghan ang mga tawo nga nanuo sa Ginoo ug nadugang sa ilang pundok. 15Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig basin na lamang ug malandongan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. 16Ug nangabot ang daghang tawo gikan sa kalungsoran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. 17Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo nasina pag-ayo sa mga apostoles. 18Busa ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa bilanggoan. 19Apan niadtong gabhiona usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa bilanggoan ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan, 20"Pangadto kamo sa Templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi." 21Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa Templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkoan sa mga Judio aron manambong sa tigom sa Labawng Hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilanggoan aron paatubangon kanila. 22Apan sa pag-adto sa mga guwardiya, wala na didto sa bilanggoan ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa Labawng Hukmanan ug misugilon, 23"Sa pag-abot namo sa bilanggoan, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang guwardiya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan wala na ang mga binilanggo." 24Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga guwardiya sa Templo ingon man sa kadagkoan sa mga pari, nangalibog sila kon unsa ang nahitabo sa mga apostoles. 25Unya may tawo nga misulod ug miingon kanila, "Ang mga tawo nga inyong gibilanggo atua sa Templo nanudlo sa mga tawo." 26Busa miadto sa Templo ang kapitan sa mga guwardiya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit ug kusog kay nahadlok man sila nga batoon sa mga tawo. 27Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa Labawng Hukmanan ug gisukitsukit sila sa Pangulong Pari. 28Miingon siya, "Dili ba gidid-an man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan niining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat! Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulon-an sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon!" 29Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, "Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo. 30Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus nga inyong gipatay pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. 31Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo ingon nga Pangulo ug Manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. 32Saksi kami niining mga butanga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya." 33Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa Labawng Hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. 34Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa Balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. 35Unya miingon siya sa Labawng Hukmanan, "Mga isigka-Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. 36Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tawo ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihokan. 37Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumolupyo, si Judas nga taga-Galilea nakadani ug mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. 38Busa niining kasoha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kon kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayod kini. 39Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios." Ang Labawng Hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. 40Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibaoran sa dili na gayod pagsulti sa ngalan ni Jesus. Unya gibuhian nila sila. 41Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. 42Ug matag adlaw, didto sa Templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Jesus nga Mesiyas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\