MGA BUHAT 6

1Wala madugay, samtang nag-anam ug kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Judio ug ang mga Judio nga Grego ang pinulongan. Ang mga Judio nga Grego ang pinulongan miingon nga ang ilang mga biyuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. 2Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan, "Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kay sa pagwali sa pulong sa Dios. 3Busa, mga igsoon, pagpili kamog pito ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhatona. 4Niining paagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali." 5Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga-Antioquia nga nakabig ngadto sa pagka-Judio. 6Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. 7Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. 8Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan atubangan sa katawhan. 9Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila mga Judio nga taga-Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga tawong Gawasnon, ug ang uban taga-Cilicia ug Asia. 10Apan si Esteban puno sa Espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. 11Busa, sa tago, nanuhol sila ug mga tawo aron pag-ingon, "Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios!" 12Tungod niini nagubot ang mga tawo ug ang mga kadagkoan sa templo ug ang mga magtutudlo sa Balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa Labawng Hukmanan. 13Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi ug bakak batok kaniya. Miingon sila, "Kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang Templo ug sa Balaod ni Moises. 14Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon moguba sa Templo ug usbon niya ang mga tulomanon nga gibilin ni Moises kanato!" 15Ang tanang mga sakop sa Labawng Hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\