MGA BUHAT 7

1Ang Pangulong Pari nangutana kang Esteban, "Tinuod ba kini?" 2Ug si Esteban mitubag, "Mga igsoon ug mga ginikanan! Pamati kamo kanako! Ang Dios nga halangdon ug gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia, sa wala pa siya mopuyo sa Haran. 3Ang Dios miingon kaniya, ‘Biyai ang imong panimalay ug nasod ug lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo.’ 4Busa mibiya siya sa yuta sa Caldea ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasora nga inyong gipuy-an karon. 5Ang Dios wala maghatag kang Abraham ug usa ka bahin niini aron maiya bisan na lamang ug igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya ug maiya na ug sa iyang mga kaliwatan bisan ug si Abraham wala pay anak niadtong panahona. 6Mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ‘Ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon ug daugdaogon sulod sa 400 ka tuig. 7Apan silotan ko ang katawhan nga magaulipon kanila ug unya mamahawa sila niadtong nasora ug magsimba kanako niining dapita.’ 8Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonyas sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabotan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw gikan sa iyang pagkatawo. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob, ug ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan. 9"Nasina kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang Dios nag-uban 10ug nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. 11Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Canaan nga nakahatag sa katawhan ug dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon. 12Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo didto sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak, ang atong mga katigulangan, ug mao kadtoy una nilang pagduaw sa Ehipto. 13Sa ikaduha nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsoon ug nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. 14Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ug gidapit siya ug ang iyang panimalay, 75 silang tanan, sa pag-adto sa Ehipto. 15Unya miadto si Jacob sa Ehipto diin didto siya ug ang atong mga katigulangan mangamatay. 16Ang ilang mga lawas gidalag balik ngadto sa Siquem ug didto gilubong sila sa lubnganan nga pinalit ni Abraham gikan sa banay ni Hamor. 17"Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan ug misanay pag-ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto 18hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. 19Gilimbongan niya ang atong kaliwatan ug gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas aron mangamatay. 20Niadtong panahona natawo si Moises, usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa tulo ka bulan, giatiman siya diha sa ilang balay. 21Ug sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas, gisagop ug gimatuto siya sa anak nga babaye ni Paraon ingon nga kaugalingong anak. 22Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon ug nahimo siyang bantogan sa pulong ug sa buhat. 23"Sa nag-edad na si Moises ug 40 ka tuig, nakahunahuna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. 24Sa dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon, milaban siya ug gipatay niya ang Ehiptohanon. 25Nagdahom si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila, apan wala sila makasabot. 26Pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away ug gisulayan niya ang paghusay kanila. Miingon siya, ‘Mga higala, magsoon kamo apan nganong mag-unay man kamo?’ 27Apan ang tawo nga nagdagmal sa iyang kauban miwakli kang Moises ug miingon, ‘Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo? 28Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?’ 29Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagiw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian. Didto nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. 30"Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises pinaagi sa nagdilaab nga sampinit didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai. 31Natingala si Moises sa iyang nakita ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, 32‘Ako ang Dios sa imong mga katigulangan—ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob.’ Mikurog sa kalisang si Moises ug wala siya mangahas pagtan-aw. 33Ug miingon kaniya ang Ginoo, ‘Huboa ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindogan. 34Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang agulo ug ania ako aron pagluwas kanila. Busa duol ngari kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto.’ 35"Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila, ‘Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo?’ Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas, binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. 36Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa Dagat nga Pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. 37Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, ‘Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan sama nga siya nagpadala kanako.’ 38Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan ug sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa Bukid sa Sinai ug nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. 39"Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. 40Miingon sila kang Aaron, ‘Buhati kamig mga diosdios nga maoy mag-una kanamo kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo niadtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto.’ 41Busa nagbuhat silag usa ka diosdios sa dagway sa nating baka ug ila kining gihalaran ug naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. 42Ug mibiya kanila ang Dios ug gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta: ‘Katawhan sa Israel! Ako ba ang inyong giihawan ug gihalaran ug mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? 43Ang inyong gidala mao ang tolda sa diosdios nga si Moloc, ug ang larawan sa bituon sa inyong diosdios nga si Repan. Sila mga diosdios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babilonia.’ 44"Didto sa kamingawan ang atong mga katigulangan adunay usa ka tolda diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. 45Unya, gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan ug gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tawo nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tolda hangtod sa panahon ni David. 46Si David gikahimut-an sa Dios ug mihangyo sa Dios nga tugotan pagtukod ug balay alang sa Dios ni Jacob. 47Apan si Solomon mao ang nakapatukod niini. 48"Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tawo kay sumala sa gisulti sa propeta: 49‘Ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukoron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? 50Dili ba ako man ang nagbuhat niining tanan?’ 51"Pagkagahi ninyog ulo! Pagkatig-a sa inyong kasingkasing! Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ra gayod kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo! 52May propeta ba nga wala lutosa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang Matarong nga Sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. 53Kamo ang nakadawat sa kasugoan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo kini tumana!" 54Human mabati sa mga sakop sa Labawng Hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. 55Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios! 56Miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang Anak sa Tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios!" 57Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. 58Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa siyudad ug gibato. Ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. 59Ug samtang gibato nila si Esteban, nag-ampo siya, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." 60Unya miluhod siya ug mituaw, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat!" Tapos niya isulti kini, namatay siya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\