MGA BUHAT 8

1Giuyonan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. 2Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong diosnon ug nagbangotan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. 3Apan gigubot ni Saulo ang iglesia ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babaye ug gibalhog niya sa bilanggoan. 4Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalainlaing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. 5Si Felipe miadto sa usa ka siyudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. 6Naghiusa ang mga tawo sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. 7Gikan sa daghang mga tawo, ang mga yawa nanggula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. 8Busa nalipay pag-ayo ang mga tawo niadtong maong siyudad. 9Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog salamangka niadtong siyudara ug nakapatingala sa mga Samaryanhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya 10ug ang tanang tawo sa siyudad, gikan sa tanang hut-ong sa katilingban, mituo kaniya. Miingon sila, "Siya ang gahom sa Dios nga gitawag ug ‘Ang Dakong Gahom.’" 11Ug kay sa dugaydugayng panahon nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. 12Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe mahitungod sa Maayong Balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Cristo, sila, mga lalaki ug babaye, gibunyagan. 13Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. 14Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. 15Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, 16kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. 17Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. 18Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tawo ang Espiritu Santo sa diha nga gipandongan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan 19ug giingnan, "Hatagi usab ako niining gahoma aron ang tanan nga mapandongan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo." 20Apan si Pedro mitubag kaniya, "Malaglag ka unta uban sa imong salapi tungod sa imong paghunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Dios! 21Dili ka makaambit ug wala kay bahin niining buhata kay dili matarong ang imong kasingkasing sa atubangan sa Dios. 22Busa hinulsoli kining daotan mong laraw ug pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghunahuna sa ingon. 23Kay akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala." 24Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan, "Iampo intawon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako." 25Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem. Ug gisangyaw usab nila ang Maayong Balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. 26Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, "Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gasa." Kining dalana anaa sa diserto. 27- 28Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayona may usa ka yunuko nga taga-Etiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang rayna sa Etiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakayg karwahi, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. 29Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, "Adtoa ug abayi ang karwahi." 30Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang yunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, "Nakasabot ka ba sa imong gibasa?" 31Ang opisyal mitubag, "Unsaon nako pagkasabot niini kon walay motudlo kanako?" Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahi ug gipalingkod tupad niya. 32Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini: "Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon o sa nating karnero nga dili gayod motingog samtang alotan. Wala siyay gisulti bisan usa ka pulong. 33Gipakaulawan siya ug gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos na man." 34Ang opisyal miingon kang Felipe, "Sultihi ako kon kinsa ang gihisgotan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba?" 35Busa gisaysayan siya ni Felipe sa Maayong Balita mahitungod kang Jesus sugod gayod niining bahina sa kasulatan. 36Ug samtang nagpanaw sila nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, "Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan?" 38Busa gipahunong sa opisyal ang karwahi ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. 39Sa paghaw-as nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. 40Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Asoto ug nagwali siya sa Maayong Balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\