MGA BUHAT 9

1Niadtong higayona, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari 2ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya gitugotan sa pagdakop sa mga sumusunod sa Dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babaye ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. 3Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa siyudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. 4Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo man ako?" 5"Kinsa ka ba, Ginoo?" nangutana siya. Ang tingog miingon, "Ako si Jesus nga imong gilutos. 6Apan bangon ug lakaw ngadto sa siyudad ug didto sultihan ka kon unsay imong buhaton." 7Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala silay tawo nga nakita. 8Mibangon si Saulo ug gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. 9Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug niining panahona wala siya mokaon o moinom. 10Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon giingnan siya sa Ginoo, "Ananias!" Ug mitubag siya, "Ania ako, Ginoo." 11Ang Ginoo miingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag Tul-id ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga-Tarso nga ginganlag Saulo. Nag-ampo siya 12ug sa panan-awon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab." 13Si Ananias mitubag, "Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadaotan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. 14Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkoan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan." 15Ang Ginoo miingon kaniya, "Adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Judio ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. 16Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantoson tungod sa akong ngalan." 17Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, "Igsoong Saulo, ang Ginoong Jesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo." 18Dihadiha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan 19ug mikaon siya ug nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. 20Miadto dayon siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. 21Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, "Dili ba mao man kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan ni Jesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop ug pagdala kanila ngadto sa mga kadagkoan sa mga pari?" 22Apan midugang hinuon ang pagkamainiton ni Saulo ug lig-on kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya ang mga Judio nga nagpuyo sa Damasco. 23Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Judio sa pagpatay kang Saulo 24apan nahibaloan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw ug gabii aron ilang patyon. 25Apan usa niana ka gabii gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod ug gitonton nila siya sulod sa bukag gikan sa itaas sa paril. 26Miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an busa nangahadlok silang tanan kaniya. 27Apan si Bernabe mitabang kaniya ug gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisogon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. 28Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisogong nagwali sa ngalan sa Ginoo. 29Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Judio nga Grego ug pinulongan apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. 30Sa pagkasayod niini sa mga kaigsoonan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. 31Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayod ug kalinaw ug nalig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. 32Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa niana ka higayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. 33Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa walo ka tuig. 34Unya si Pedro miingon kaniya, "Eneas, giayo ka ni Jesu-Cristo. Busa bangon ug hiposa ang imong higdaanan." Dihadiha mibangon si Eneas. 35Nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. 36Sa Jopa dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabos. 37Niadtong higayona nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. 38Ang Jopa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Jopa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo silag duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtoon siya sa Jopa sa labing madali. 39Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirongan si Pedro sa tanang biyuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. 40Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nag-ampo. Unya giingnan niya ang patay, "Tabita, bangon!" Ug gibuka sa babaye ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. 41Unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babaye ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga biyuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. 42Mikaylap sa tibuok Jopa ang balita mahitungod niini ug daghang tawo ang mituo sa Ginoo. 43Si Pedro nagpabilin sa Jopa ug pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon ug panit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\