COLOSAS 1

1Gikan ni Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsoon— 2Alang sa katawhan sa Dios sa Colosas nga mga buotang igsoon diha ni Cristo: Maghatag kaninyog grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. 3Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, sa among pag-ampo alang kaninyo 4kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Cristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios 5tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang Maayong Balita. 6Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibotan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayod niini. 7Nakat-onan ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Cristo. 8Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. 9Nag-ampo gayod kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubut-on uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang Espiritu 10aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. 11Hinaot unta nga lig-onon kamo sa kusog nga naggikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. 12Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. 13Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang Anak 14nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. 15Si Cristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang Anak ug labaw sa tanang binuhat. 16Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita—mga gahom nga espirituhanon, mga pamunoan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. 17Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahugpong. 18Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan; siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. 19Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang Anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. 20Busa pinaagi sa Anak gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang Anak didto sa krus. 21Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga hunahuna ug buhat. 22Apan karon, gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. 23Mahimo kini kon magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako, si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. 24Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Cristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. 25Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayohan. 26Kaniadto, gitagoan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. 27Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Cristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. 28Busa gisangyaw namo si Cristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnoan ug gitudloan namo ang tanan ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsatagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Cristo. 29Naghago ug naningkamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\