COLOSAS 2

1Buot kong masayran ninyo nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo ug alang sa taga-Laodicea ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. 2Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Cristo. 3Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. 4Gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarongan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. 5Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Cristo. 6Kay gidawat na man ninyo nga Ginoo si Cristo Jesus, pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya 7nga nakagamot ug nakabarog ug nga nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. 8Busa matngoni nga dili kamo matunto sa lipatlipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulon-an nga gikabilinbilin sa mga tawo, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibotan apan dili diay gikan ni Cristo. 9Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Cristo sa iyang pagkatawhanon 10ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. 11Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kondili sa paagi ni Cristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. 12Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo ug gibanhaw uban ni Cristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. 13Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Judio busa wala mahisakop sa Balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Cristo! Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. 14Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabotan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. 15Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Cristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. 16Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulogan sa bag-ong bulan o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay. 17Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo. 18Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang panan-awon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna bisag wala siyay katarongan. 19Ug gisalikway niya ang Ulo nga mao si Cristo nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. 20Namatay na kamo uban ni Cristo ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibotana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibotana? Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulomanon, ingon sa 21"Ayaw pagkupot niini," "Ayaw pagtilaw niana," "Ayaw paghikap niadto"? 22Dili na magpulos kining tanan human kini magamit. Kini mga sugo ug mga pagtulon-an nga binuhat lamang ug tawo. 23Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\