COLOSAS 3

1Sanglit gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. 2Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. 3Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios. 4Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Cristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. 5Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibotanon nga anaa kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalaw-ayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag diosdios. 6Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining mga butanga. 7Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo. 8Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan: ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. 9Ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo na man ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang mga buhat 10ug gisul-ob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Gibag-o gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. 11Tungod niini, wala nay Judio ug dili Judio, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Cristo mao ang tanan ug anaa sa tanan! 12Katawhan kamo sa Dios; gibalaan ug gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluy-on, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. 13Pagpinailobay kamo ug kon duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pagpinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. 14Ug labaw niining tanan idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. 15Paharia sa inyong kasingkasing ang pakigdait nga gikan ni Cristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pagmapasalamaton kamo. 16Papuy-a sa inyong kasingkasing ang bahandianong mensahe ni Cristo. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton ug awiti ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasingkasing. 17Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himoa kini diha sa ngalan sa Ginoong Jesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. 18Mga asawa, sunda ug tahora ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Cristohanon. 19Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daugdaoga. 20Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios. 21Mga ginikanan, ayaw palagota ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. 22Mga ulipon, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta ug himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila kondili himoa sa kinasingkasing gayod tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. 23Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. 24Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Cristo mao ang matuod nga Agalon nga inyong gialagaran. 25Ang nagbuhat ug daotan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\