COLOSAS 4

1Mga agalon, ayoha pagdumala ang inyong mga ulipon ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdomi nga aduna usab kamoy Agalon didto sa langit. 2Padayon kamo sa pag-ampo ug pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. 3Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamog kahigayonan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinago ni Cristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. 4Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayod ingon sa angay kong buhaton. 5Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian atubangan sa mga dili magtutuo ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. 6Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunayng makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. 7Si Tiquico nga atong minahal nga igsoon, buotang alagad ug isigkaulipon sa Ginoo, magsugilon unya kaninyo sa tanan mahitungod kanako. 8Tungod niini, gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo mahitungod kanamo ug madasig kamo. 9Gikuyogan siya ni Onesimo, ang minahal ug buotang igsoon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nanghitabo diri. 10Nangomusta kaninyo si Aristarco nga akong kaubang binilanggo ingon man si Marcos, ang ig-agaw ni Bernabe. (Gisultihan na kamo bahin kaniya—nga inyo siyang abiabihon kon mahianha siya diha.) 11Nangomusta usab si Jesus nga gianggaag Justo. Kini ra silang tulo ang mga Judio nga nakabig ug nagbuhat uban kanako alang sa Gingharian sa Dios ug dako kaayo silag natabang kanako. 12Nangomusta si Epafras, sakop sa inyong pundok, ug sulugoon ni Cristo Jesus. Kanunay siyang nag-ampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod, ug magtuman gayod sa kabubut-on sa Dios. 13Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo ug sa katawhan sa Laodicea ug Hierapolis. 14Nangomusta kaninyo si Lucas ang atong minahal nga mananambal ug si Demas. 15Ihatag ang among labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsoonan sa Laodicea ug kang Ninfa ug sa iglesia nga magtigoman sa iyang balay. 16Human kamo makabasa niining sulata, ipabasa usab kini didto sa iglesia sa Laodicea. Basaha usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea. 17Ug ingna si Arquipo nga kinahanglan humanon gayod niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. 18Ako, si Pablo, mao gayod ang nagsulat niining mga pangomusta. Ayaw kalimti nga ako gibilanggo! Mag-uban kaninyo ang grasya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\